ЗНО з хімії 2018

1. Проаналізуйте твердження щодо речовини, структурну формулу якої наведено.

10

І. Молекулярна формула речовини С4Н8О3.
ІІ. У речовині масова частка Гідрогену найбільша.

Чи є поміж них правильні?

А) обидва правильні
Б) немає правильних
В) правильне лише І
Г) правильне лише ІІ

2. ПОМИЛКОВИМ є твердження, наведено в рядку

А) В атомі Оксигену стільки само енергетичних рівнів, як і в атомі Сульфуру.
В) Електронегативність Сульфуру менша, ніж електронегативність Оксигену.
В) Радіус атома Сульфуру більший, ніж радіус атома Оксигену.
Г) Окисні властивості кисню виражені сильніше, ніж сірки.

3. Укажіть нуклонне число А нукліда Ферум-56, його протонне число Z і число нейтронів N.

A Z N
А) 26 30 56
Б) 56 26 30
В) 56 30 26
Г) 26 56 30

4. Формули лише йонних сполук записано в рядку

А) Na2S, SO2, H2S
Б) K2O, KOH, KCl
В) KCl, CCl4, CH4
Г) Na2O, PH3, HBr

5. Проаналізуйте з погляду окиснення-відновлення хімічну реакцію, схема якої

NO + NaOH → NaNO2 + N2O + H2O. У цій реакції Нітроген

А) лише окиснюється
Б) лише відновлюється
В) і окиснюється, і відновлюється
Г) не змінює ступінь окиснення

6. У кристалізатор з водою добавили кілька крапель фенолфталеїну й помістили туди шматочок натрію. Він плавиться, перетворюючись на кульку, яка швидко рухається поверхнею води. Одним з продуктів реакції є газувата займиста речовина.

Проаналізуйте твердження щодо реакції, її реагентів і продуктів, зовнішніх ефектів.

І. Реакція є екзотермічною.
ІІ. Густина натрію більша, ніж густина води.
ІІІ. Газ, що виділяється внаслідок реакції, – кисень.
IV. Розчин поступово набуває малинового кольору.

Правильні з-поміж них лише

А) ІІ, ІІІ
Б) ІІІ, IV
В) І, ІІ
Г) І, IV

7. Які речовини реагують між собою у водному розчині з утворенням осаду?

А) купрум(ІІ) сульфат і магній хлорид
Б) сульфатна кислота і натрій гідроксид
В) купрум(ІІ) сульфат і натрій гідроксид
Г) сульфатна кислота і калій карбонат

8. Колір вологого універсального індикаторного папірця змінюється на синій під дією газуватої речовини, формула якої

А) HBr
Б) NH3
В) SO2
Г) H2S

9. Які оксиди реагують між собою?

1. СО2 і Na2O
2. СаО і Na2О
3. СаО і SiO2
4. СО2 і SiO2

Варіанти відповіді:

А) 2, 4
Б) 1, 4
В) 2, 3
Г) 1, 3

10. Правильне твердження щодо купрум(ІІ) гідроксиду наведено в рядку

А) добувають взаємодією металу з водою
Б) легко окиснюються киснем повітря
В) за нагрівання розкладається
Г) є сильним електролітом

11. Сульфатна кислота реагує з

1. магній карбонатом
2. карбон(ІV) оксидом
3. магній гідроксидом
4. силіцій(IV) оксидом

Варіанти відповіді:

А) 3, 4
Б) 1, 4
В) 2, 3
Г) 1, 3

12. Окисно-відновною реакцією є термічне розкладання

А) натрій нітрату
Б) амоній хлориду
В) кальцій карбонату
Г) калій гідрогенкарбонату

13. В одній пробірці міститься розчин магній хлориду, в іншій – розчин алюміній хлориду. Відрізнити вміст однієї пробірки від умісту іншої можна за допомогою розчину

А) сульфатної кислоти
Б) аргентум(І) нітрату
В) калій сульфату
Г) калій гідроксиду

14. У пробірці І міститься розчин натрій карбонату, а в пробірці ІІ – розчину натрій сульфату. В обидві пробірки довабили розчин речовини Х. Унаслідок цього утворився осад в обох пробірках. Речовина Х – це

А) барій нітрат
Б) магній хлорид
В) амоній хлорид
Г) калій нітрат

15. Формули йонів, що зумовлюють постійну твердість води, наведено в рядку

А) Ca2+, Mg2+, HCO3–
Б) Na+, K+, HCO3–
В) Ca2+, Mg2+, SO42–
Г) Na+, K+, SO42–

16. Укажіть правильне твердження.

А) Чистий алюміній оксид – це мінерал алмаз.
Б) Густина алюмінію більша, ніж густина заліза.
В) У йона Al3+ така сама електронна конфігурація, як і в атома Аргону.
Г) У хімічних реакціях атоми Алюмінію віддають електрони й окиснюються.

17. Для порівняння активності трьох металів, умовно позначених літерами Х, Y і Z, провели дослідження (див. рисунок). Результати показали, що активність цих металів зростає в ряду 11.

12

Проаналізуйте твердження.

І. З-поміж катіонів X2+, Y2+, Z2+ найсильнішим окисником є катіон X2+.
ІІ. Під час дослідження лише в пробірці ІІІ відбулася хімічна реакція.

Чи є поміж них правильні?

А) обидва правильні
Б) немає правильних
В) правильне лише І
Г) правильне лише ІІ

18. Визначте формули речовин X та Y у схемі перетворень

13

 

X Y
А) Ni HCl
Б) Zn HCl
В) Zn Cl2
Г) Ni Cl2

19. У ряду хімічних елементів 14

А) збільшується електронегативність
Б) посилюються окисні властивості відповідних простих речовин
В) збільшується число енергетичних рівнів в атомах
Г) посилюються неметалічні властивості відповідних простих речовин

20. Яку речовину потрібно використати, щоб продемонструвати добування кисню термічним розкладанням солі?

А) калій нітрат
Б) кальцій силікат
В) кальцій карбонат
Г) калій гідрогенкарбонат

21. Середня сіль утвориться внаслідок реакції між речовинами X та Y, узятими в таких кількостях:

Кількість
речовини Х,
моль
Формула
речовини Х
Кількість
речовини Y,
моль
Формула
речовини Y
А) 1 H3PO4 1 NaOH
Б) 1 H3PO4 2 NaOH
В) 1 H2SO4 2 КОН
Г) 1 H2SO4 1 КОН

22. Відрізнити пропан від карбону(IV) оксиду можна за допомогою

А) бромної води
Б) вапняної води
В) розчину фенолфталеїну
Г) розчину калій перманганату

23. Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурна формула якої

15

А) 2-пропілбутан-2-ол
Б) 2-етилпентан-2-ол
В) 4-метилгексан-4-ол
Г) 3-метилгексан-3-ол

24. Каталітичне дегідрування 2-метилпропану належить до реакцій

А) відщеплення
Б) приєднання
В) ізомеризації
Г) заміщення

25. Назви гомологів наведено в рядку

А) бут-1-ен і бут-2-ен
Б) пент-1-ен і бут-1-ен
В) пент-1-ен і циклопентан
Г) бут-1-ен і 2-метилпроп-1-ен

26. Формулу речовини, яка реагує як з бромною водою, так і з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, наведено в рядку

А) CH3—CH2—C≡CH
Б) CH3—CH=CH—CH3
В) СН2=СН—СН=СН2
Г) СН3—С≡С—СН3

27. Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Як бензен, так і гексан реагує з водним розчином калій перманганату.
ІІ. Відрізнити бензен від гекс-1-ену можна за допомогою бромної води.

А) обидва правильні
Б) немає правильних
В) правильне лише І
Г) правильне лише ІІ

28. Укажіть назву третинного спирту.

А) 2,2-диметилпентан-3-ол
Б) 2,3-диметилпентан-2-ол
В) 2-метилпентан-1-ол
Г) 3-метилпентан-2-ол

29. У пробірці до роозчину натрій  гідроксиду добавили кілька крапель розчину купрум(ІІ) сульфату. До осаду, що утворився, добавили розчин речовини Х. Реакційну суміш ретельно перемішали, утворився прозорий розчин темно-синього кольору. Речовина Х – це

А) етан-1,2-діол
Б) пропан-2-ол
В) пропаналь
Г) етанол

30. Укажіть рядок, де записано формули речовин, що вступають в реакцію, одним з продуктів якої є фенол.

А) С6Н5СООNa, СН3СООН
Б) С6Н5ОNa, СН3СН2ОН
В) С6Н5СООNa, СО2, Н2О
Г) С6Н5ОNa, СО2, Н2О

31. Унаслідок кислотного гідролізу речовини, структурну формулу якої наведено, утворюється

16

А) етанова кислота й 3-метилбутан-1-ол
Б) 3-метилбутанова кислота й етанол
В) етанова кислота й пентан-1-ол
Г) пентанова кислота й етанол

32. До моносахаридів належать

А) сахароза й фруктоза
Б) глюкоза й целюлоза
В) глюкоза й фруктоза
Г) сахароза й крохмаль

33. Правильне твердження щодо аніліну наведено в рядку

А) належить до ароматичних амінів вторинної будови
Б) змінює забарвлення універсального індикатора
В) є сильнішою органічною основою, ніж діетиламін
Г) на відміну від бензену реагує з бромною водою

34. Проаналізуйте твердження.

І. Каталітичним гідруванням етину можна добути етен.
ІІ. З розчином калій перманганату реагує і етен, і етин.
ІІІ. Етин, на відміну від етену, знебарвлює бромну воду.
IV. Продуктом гідратації і етину, і етену є етанол.

Правильні з-поміж них лише

А) ІІ, ІІІ
Б) ІІІ, IV
В) І, ІІ
Г) І, IV

35. Укажіть формулу речовини Х у схемі перетворень

17

 

А) Б) В) Г)
3 4 5 6

36. Проаналізуйте твердження щодо речовин, структурні формули яких наведено.

1 2 3 4
CH3—CH2—OH 9 8 7

І. Речовина 1 виявляє сильніші кислотні властивості, ніж речовина 2.
ІІ. Речовина 2 належить до ненасичених одноатомних спиртів.
ІІІ. Речовини 2 і 3 взаємодіють з розчином натрій гідроксиду.
IV. У речовин 3 і 4 однаковий хімічний склад, але різна будова.
V. Речовини 3 і 4 належать до одного класу органічних сполук.

Правильні з-поміж них лише

А) IV, V
Б) III, IV
В) II, III
Г) I, II

37. Установіть відповідність між схемою процесу відновлення та числом електронів, що беруть участь у ньому.

Схема процесу відновлення Число електронів
1) BrO4→ BrO3 А) 8
2) SO42– → H2S Б) 6
3) ClO3 → Cl В) 4
4) NO3 → NO Г) 3
Д) 2

38. Установіть відповідність між реагентами та продуктами хімічної реакції.

Реагенти Продукти хімічної реакції
1) метал і кислота А) Na2ZnO2 і H2O
2) метал і неметал Б) ZnCl2 і H2O
3) амфотерний оксид і луг В) ZnCl2 і H2
4) амфотерний гідроксид і кислота Г) Na2ZnO2
Д) ZnCl2

39. Установіть відповідність між схемою перетворення та типом хімічної реакції

Реагенти Продукти хімічної реакції
1) 18 А) повне окиснення
2) 19 Б) відщеплення
3) 21 В) ізомеризації
4) 20 Г) приєднання
Д) заміщення

40. Установіть відповідність між класом органічних сполук і структурною формулою речовини, яка до нього належить.

Клас органічних сполук Структурна формула речовини
1) карбонові кислоти А) 22
2) альдегіди Б) 23
3) естери В) 24
4) спирти Г) 25
Д) 26

41. Установіть відповідність між назвою речовини та формулою одного з її структурних ізомерів.

Назва речовини Формула структурного ізомеру
1) бут-2-ен А) 27
2) бутаналь Б) 28
3) бутан-2-ол В) 29
4) бутанова кислота Г) 30
Д) 31

42. Установіть відповідність між хімічною реакцією та одним з її продуктів.

Хімічна реакція Продукт хімічної реакції
1) ізомеризація пентану А) 32
2) часткове окиснення бутаналю Б) 33
3) дегідрування 2-метилпропану В) 34
4) лужний гідроліз 2-бромопропану Г) 35
Д) 36

 

43. Газувата суміш складається з кисню й азоту в об’ємному співвідношенні 3 : 1. Обчисліть середню молярну масу (г/моль) цієї суміші.

Відповідь: 31

44. Обчисліть масу (г) магній карбонату кількістю речовини 2,5 моль.

Відповідь: 210

45. До розчину масою 90 г з масовою часткою літій гідроксиду 5 % добавили літій оксид кількістю речовини 0,1 моль. Обчисліть масову частку (%) лугу в розчині, що утворився.

Відповідь: 10

46. Розбавлені розчини кислот добувають змішуванням концентрованих їхніх розчинів і води. Обчисліть масу (г) розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 70 %, необхідного для приготування розчину масою 350 г з масовою часткою кислоти 12 %.

Відповідь: 60

47. Продукти повного окиснення вуглеводню кількістю речовини 0,05 моль – карбон(IV) оксид і вода. Їх послідовно пропустили крізь дві склянки: першу – з фосфор(V) оксидом, другу – з концентрованим розчином лугу. Унаслідок повного поглинання продуктів окиснення вуглеводню маси склянок збільшилися: першої – на 3,6 г, а другої – на 8,8 г. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

Відповідь: 12

48. Суміш об’ємом 5,6 л (н. у.), що складається з етану та етанаміну, пропустили крізь склянку з бромідною кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок цього маса склянки збільшилась на 4,5 г. Обчисліть об’ємну частку  (%) етанаміну у вихідній суміші.

Відповідь: 40

49. Перетворіть схему реакції
SO2 + KMnO4 + H2O → H2SO4 + MnSO4 + K2SO4
на хімічне рівняння, використавши метод електронного балансу. Укажіть коефіцієнт перед формулою відновника.

Відповідь: 5

50. На повне відновлення міді із суміші масою 40 г, що складається з оксидів Купруму(І) та Купруму(ІІ), витратили водень кількістю речовини 0,3 моль. Обчисліть масову частку (%) купрум(І) оксиду в суміші.

Відповідь: 90

51. Крізь вапняну воду, що містить кальцій гідроксид масою 14,8 г, пропустили карбон(IV) оксид кількістю речовини 0,25 моль. Обчисліть масу (г) середньої солі, що утворилася.

Відповідь: 15

52. Зразок кам’яного вугілля масою 5 г повністю спалили в кисні. Унаслідок цього утворився карбон(IV) оксид об’ємом 8,96 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) Карбону в зразку.

Відповідь: 96

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *