ЗНО з хімії 2015

1. Один з народних символів України – барвінок. У цій рослині є алкалоїди складу C46H58N4O9, C46H56N4O10, C45H54N4O8, на основі яких виробляють життєво необхідні лікарські засоби. У цих трьох речовин

А) однакова масова частка Нітрогену
Б) різний якісний склад
В) однакові найпростіші формули
Г) різний кількісний склад

2. Символи лише неметалічних елементів наведено в рядку

А) S, Se, Si
Б) Cl, Br, Ba
В) Al, Mg, Si
Г) Ag, Au, Al

Пояснення:

Неметалічні елементи S, Se, Si, Cl, Br

3. У якому рядку записано формули леткої сполуки з Гідрогеном, вищого оксиду і його гідрату, утворених хімічним елементом з протонним числом 16.

А) НЕ, Е2О7, НЕО4
Б) ЕН3, Е2О5, Н3ЕО4
В) Н2Е, ЕО3, Н2ЕО4
Г) ЕН4, ЕО2, Н2ЕО3

Пояснення: елемент 16S

4. Який нуклід містить однакове число протонів і нейтронів у ядрі?

А) 20Ne
Б) 21Ne
В) 63Cu
Г) 65Cu

Пояснення:

20Ne

N(p+) = 10

N (n0) = 20 – 10 = 10

5. В атомі хімічного елемента 6 s-електронів і 11 p-електронів. Скільки електронів на його зовнішньому енергетичному рівні?

А) 2
Б) 4
В) 5
Г) 7

Пояснення: 17Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0

6. Склад мінералу фторапатиту описує формула Cax(PO4)3F. Виходячи з принципу електронейтральності речовини, визначте індекс х у цій формулі.

А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5

Пояснення:

x · (+2) + 3 · (–3) + 1 · (–1) = 0

x = 5

7. Камфора – легкоплавка летка речовина з характерним запахом. Вона є компонентом мазей для розтирань. Укажіть тип кристалічних ґраток камфори.

А) металічні
Б) молекулярні
В) йонні
Г) атомні

8. Проаналізуйте схему окисно-відновної реакції

H2S + PbO2 → PbS + SO2 + H2O.

У цій реакції плюмбум (IV) оксид є    І   , а число електронів, що беруть участь у зміні ступеня окиснення атома Сульфуру, дорівнює    ІI   .

І ІІ
А) окисником 2
Б) відновником 4
В) окисником 6
Г) відновником 8

Пояснення:

H2S–2 + Pb+4O2 → Pb+2S + S+4O2 + H2O

Pb+4 +2e → Pb+2 | окисник

S–2 +6e → S+4 | відновник

9. У циліндр з водою повільно надходить струмінь газу. Циліндр наповнюється газом, формула якого

Збирання газу методом витіснення води

А) NO2
Б) HCl
В) NH3
Г) CH4

Пояснення: методом витіснення води можна збирати гази, які погано розчиняються у воді.

10. Які речовини реагують між собою у водному розчині?

А) Ba(OH)2 і FeCl3
Б) Na2CO3 і K2SiO3
В) HNO3 і CuSO4
Г) KCl і Al(NO3)3

Пояснення: Ba(OH)2 + FeCl3 → BaCl2 + Fe(OH)3

11. Хімічний характер оксидів в ряду MgО – Al2O3 – Cl2O7 змінюється від

А) основного до амфотерного
Б) кислотного до амфотерного
В) амфотерного до кислотного
Г) основного до кислотного

12. Фенолфталеїн набуває малинового кольору у водних розчинах речовин, формули яких

1) BaO
2) HCl
3) P2O5
4) NH3
5) Ca(OH)2
6) H2S

Пояснення: фенолфталеїн змінює колір в лужному середовищі

BaO + H2O → Ba(OH)2

Ba(OH)2 ↔ Ba2+ + 2OH

NH3 + H2O → NH4OH

NH4OH ↔ NH4+ + OH

Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OH

13. Яку кислоту не можна добути взаємодією відповідного кислотного оксиду
з водою?

А) HNO3
Б) H2SO3
В) H2SiO3
Г) H3PO4

14. Які речовини належать до класу солей?

1) НСООNa
2) NН3
3) H2SіО3
4) KМnO4
5) Cr(OH)3
6) NH4H2PO4

15. У пробірку з розчином цинк хлориду учень добавив по краплях розчин калій гідроксиду до утворення осаду, який потім розділив на дві пробірки. У І пробірку він добавив надлишок розчину калій гідроксиду, у ІІ – надлишок хлоридної кислоти. Унаслідок цього осад у

А) І пробірці розчинився
Б) ІІ пробірці розчинився
В) І і ІІ пробірках розчинився
Г) І і ІІ пробірках не розчинився

Пояснення:

ZnCl2 + KOH → Zn(OH)2↓ + KCl

Zn(OH)2 + KOH → K2[Zn(OH)4]

Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O

16. Кристалічна речовина Х за нагрівання повністю розклалася без утворення
сухого залишку. Унаслідок добавляння до розчину речовини Х розчину кальцій
гідроксиду випав нерозчинний у воді осад. Речовина Х – це

А) амоній карбонат
Б) натрій сульфіт
В) амоній хлорид
Г) натрій гідроген карбонат

Пояснення:

(NH4)2CO3 → NH3↑ + CO2

(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + NH3 + H2O

17. У промисловості видалення домішок олова з чорнового свинцю ґрунтується
на хімічній реакції, схема якої

Sn + NaOH + NaNO3 → Na2SnO3 + N2 + H2O.

У цій реакції Натрій

А) лише окиснюється
Б) лише відновлюється
В) і окиснюється, і відновлюється
Г) не змінює ступінь окиснення

Пояснення: Na+1OH, Na2+1SnO3

18. Проаналізуйте наведені на етикетці дані щодо хімічного складу столової мінеральної води. Які йони зумовлюють її постійну твердість?

Хімічний склад столової мінеральної води

Аніони Катіони
1) HCO3 4) Ca2+
2) SO42 5) Mg2+
3) Cl 6) Na+ + K+

19. Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Оксид і гідроксид Алюмінію є амфотерними.

ІІ. Алюміній гідроксид унаслідок прожарювання розкладається.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) немає правильних

20. Ферум є відновником у реакції між

А) FeO і CO
Б) FeCl2 і Cl2
В) Fe2O3 і Al
Г) FeCl3 і H2S

Пояснення:

Fe+2Cl2 + Cl2 → Fe+3Cl3

Fe+2 – e → Fe+3 | відновник

21. У водному розчині між собою реагують

А) Cl2 і KI
Б) Br2 і KCl
В) Cl2 і KF
Г) I2 і KBr

Пояснення: Cl2 + KI → KCl + I2

22. У лабораторних умовах кисень добувають із

1) гідроген пероксиду
2) натрій карбонату
3) калій перманганату
4) калій сульфату
5) натрій нітрату
6) карбон (IV) оксиду

Пояснення:

H2O2 → H2O + O2

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

NaNO3 → NaNO2 + O2

23. Учитель заповнив колбу газом Х за атмосферного тиску. Після цього занурив кінець газовідвідної трубки в посудину з водою, до якої попередньо добавив кілька крапель розчину фенолфталеїну (див. рисунок).

Фонтаз із амоніаку

Кількох крапель води, уведених піпеткою в колбу, виявилось достатньо, щоб у ній виникло розрідження й утворився фонтан малинового кольору. Хімічна формула газу Х

А) CO2
Б) NO2
В) HCl
Г) NH3

24. Щоб відокремити кисень від карбон (IV) оксиду, газову суміш потрібно пропустити крізь водний розчин

А) натрій хлориду
Б) гідроген хлориду
В) натрій гідроксиду
Г) етанової кислоти

Пояснення: NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

25. Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурна формула якої

етилпропаноат

А) пентанова кислота
Б) етилпропаноат
В) пропілетаноат
Г) пентаналь

26. Алкан, відносна молекулярна маса якого становить 58, – це

А) етан
Б) пропан
В) бутан
Г) пентан

Пояснення:

Mr(CnH2n+2) = 58

12n + 2n + 2 = 58

n = 4

Алкан – C4H10 – бутан

27. У якому варіанті відповіді правильно вказано спільні властивості етану й етену?

1) за нормальних умов є газами
2) добре розчиняються у воді
3) взаємодіють з водним розчином калій перманганату
4) взаємодіють з бромом
5) здатні до полімеризації
6) взаємодіють з гідроген бромідом

28. Унаслідок каталітичної гідратації етину утворюється

А) етанол
Б) етаналь
В) етилетаноат
Г) етанова кислота

Пояснення: C2H2 + H2O → CH3–COH

29. Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Бензен можна добути тримеризацією етину.

ІІ. Бензен знебарвлює бромну воду.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) немає правильних

30. Спосіб переробки нафти, який ґрунтується лише на фізичних процесах, – це

А) термічний крекінг
Б) каталітичний крекінг
В) ароматизація
Г) ректифікація

31. Укажіть правильні твердження щодо речовини, модель молекули якої зображено на рисунку.

кулестержнева модель гліцеролу

1) змінює забарвлення індикаторів
2) вступає в реакцію естерифікації
3) взаємодіє зі свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом
4) у промисловості добувають ферментативним бродінням глюкози

Пояснення:

На малюнку зображена речовина, формула якої:

CH2–OH
|
CH–OH
|
CH2–OH

Це гліцерол

32. У пробірку налили кілька крапель метанолу. Розжарили в полум’ї мідну спіраль. Унаслідок прожарювання мідь окиснилася й на спіралі утворився шар купрум (ІІ) оксиду чорного кольору. Потім розжарену спіраль занурили в метанол, що був у пробірці. Спіраль покрилася блискучим шаром міді. Укажіть формулу продукту окиснення метанолу.

А) HCHO
Б) CH3CHO
В) CH3OCH3
Г) HCООСН3

Пояснення:

Cu + O2 → CuO

CH3OH + CuO → HCOH + Cu + H2O

33. Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Жири – це продукти взаємодії вищих карбонових кислот з вищими насиченими спиртами.

ІІ. Один з продуктів кислотного гідролізу етилметаноату реагує з амоніачним розчином арґентум (І) оксиду.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) немає правильних

Пояснення:

HCOOC2H5 + H2O → HCOOH + C2H5OH

HCOOH + Ag2O → CO2 + H2O + Ag↓

34. Компонентами тіста є вода й борошно, до складу якого входить крохмаль. Під час швидкого нагрівання тіста крохмаль і вода реагують – відбувається частковий гідроліз крохмалю. Під дією високої температури з продукту гідролізу на хлібі утворюється скоринка. Цим продуктом часткового гідролізу крохмалю є

А) глюкоза
Б) фруктоза
В) декстрин
Г) глікоген

35. Під час практичної роботи учень мав визначити вміст пробірки. Коли до порції розчину з пробірки учень добавив такий самий об’єм розчину лугу й кілька крапель розбавленого розчину купрум (ІІ) сульфату, реакційна суміш набула фіолетового кольору. Під дією концентрованої нітратної кислоти на іншу порцію цього самого розчину утворився осад жовтого кольору. Учень дійшов висновку, що в пробірці був розчин

А) етанолу
Б) гліцеролу
В) виноградного цукру
Г) білка курячого яйця

36. Загальна формула класу речовин, які можуть вступати в реакцію полімеризації, –

А) СnH2n
Б) СnH2n+2
В) СnH2n–7OH
Г) СnH2n+1COOH

37. Установіть відповідність між типом хімічної реакції та характеристикою її неорганічних реагентів або продуктів.

Тип хімічної реакції Характеристика реагентів або продуктів
1) заміщення А) продукт – одна складна речовина
2) обміну Б) продукти й реагенти – дві складні речовини
3) розкладу В) продукти й реагенти – дві прості речовини
4) сполучення Г) продукти й реагенти – проста й складна речовини
Д) реагент – одна складна речовина

38. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

Реагенти Продукти реакції
1) кислота й метал А) ZnCl2
2) метал і неметал Б) ZnCl2 і H2
3) кислота й амфотерний гідроксид В) ZnCl2 і H2О
4) амфотерний оксид і луг Г) Na2ZnО2
Д) Na2ZnО2 і H2О

Пояснення:

1) Zn + HCl → ZnCl2 + H2

2) Zn + Cl2 → ZnCl2

3) Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O

4) ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O

39. Установіть відповідність між формулою та природою речовини.

Формула речовини Природа речовини
1) KClO3 А) кислотний оксид
2) Al(OH)3 Б) середня сіль
3) Li2О В) амфотерний гідроксид
4) NaHSO3 Г) основний оксид
Д) кисла сіль

40. Установіть відповідність між реагентами та типом хімічної реакції.

Реагенти Тип хімічної реакції
1) етилетаноат і розчин лугу А) приєднання
2) бензен і хлор (за освітлення) Б) часткового окиснення
3) фенол і бромна вода В) заміщення
4) глюкоза й амоніачний розчин арґентум (І) оксиду Г) гідролізу
Д) повного окиснення

Пояснення:

1) CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

2) C6H6 + Cl2 → C6H6Cl6

3) C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

4) C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + Ag↓

41. Установіть відповідність між характеристичною (функціональною) групою та назвою речовини, молекула якої містить цю групу.

Характеристична (функціональна) група Назва речовини
1) –OH А) бутанова кислота
2) –NH2 Б) фенол
3) карбонільна група В) бутаналь
4) карбоксильна група Г) бут-1-ин
Д) анілін

42. Установіть відповідність між хімічною реакцією та одним з її продуктів.

Хімічна реакція Продукт хімічної реакції
1) лужний гідроліз 2-бромопропану А) пропан-2-ол
2) ізомеризація бутану Б) етин
3) термічне розкладання метану В) диметиловий етер
4) міжмолекулярна дегідратація метанолу Г) ізобутан
Д) метиловий естер метанової кислоти

43. Розташуйте частинки за збільшенням їхніх радіусів.

А) атом O
Б) атом F
В) атом S
Г) йон S2–

Відповідь: атом F – атом O – атом S – йон S2–

44. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням електронегативності їхніх
атомів.

А) Se
Б) S
В) Te
Г) Cl

Відповідь: Te – Se – S – Cl

45. Обчисліть об’єм (л) водню (н. у.) кількістю речовини 5 моль.

Розв’язання:

V = n · Vm

V(H2) = 5 · 22,4 = 112 л

Відповідь: 112 л

46. Аміачну селітру (амоній нітрат) використовують як азотне добриво. Обчисліть масову частку (%) Нітрогену в цій сполуці.

Розв’язання:

NH4NO3

ω(N) = 2 · Ar(N) / Mr(NH4NO3) · 100 %

Mr(NH4NO3) = 80

ω(N) = 2 · 14 / 80 · 100 = 35 %

Відповідь: 35 %

47. Обчисліть масу (г) води, яку необхідно добавити до літій оксиду масою 15 г, щоб одержати розчин літій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 40 %.

Розв’язання:

Li2O + H2O = 2LiOH

Знаходимо масу літій гідроксиду, який утвориться:

15/30 = x/24·2

x = 24 г

Позначимо масу води y г

Маса кінцевого розчину (15 + y) г

0,4 = 24 / (15 + y)

0,4(15 + y) = 24

6 + 0,4y = 24

0,4y = 18

y = 45 г

Відповідь: 45 г

48. Оксид металічного елемента ЕО масою 45 г повністю відновили воднем і добули метал масою 35 г.

І. Обчисліть молярну масу (г/моль) оксиду металічного елемента.

Розв’язання:

EO + H2 = E + H2O

45/(x + 16) = 35/x

45x = 35(x + 16)

10x = 560

x = 56

Це Fe – Ферум

M(FeO) = 56 + 16 = 72 г/моль

Відповідь: 72 г/моль

ІІ. Обчисліть об’єм (л) водню (н. у.), що витратили на відновлення цього оксиду.

Розв’язання:

FeO + H2 = Fe + H2O

45/72 = y/22,4

y = 14 л

Відповідь: 14 л

49. Продуктами повного окиснення органічної речовини масою 6 г є карбон (IV) оксид об’ємом 6,72 л (н. у.) і вода масою 7,2 г. Відносна густина пари цієї речовини за воднем становить 30.

І. Виведіть молекулярну формулу органічної речовини. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

Розв’язання:

CO2 → C

m(C) = 6,72 · 12 / 22,4 = 3,6 г

n(C) = 3,6/12 = 0,3 моль

H2O → 2H

m(H) = 7,2 ·2/18 = 0,8 г

n(H2) = 0,8/1 = 0,8 моль

m(O) = m(CxHyOz) – m(C) – m(H)

m(O) = 6 – 3,6 – 0,8 = 1,6 г

n(O) = 1,6 / 16 = 0,1 моль

n(C) : n(H) : n(O) = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1

Найпростіша формула C3H8O

M(CxHyOz) = 30 · 2 = 60 г/моль

M(C3H8O) = 30 · 2 = 60 г/моль

Істинна формула збігається з найпростішою C3H8O

Відповідь: 12

ІІ. Скільки структурних ізомерів відповідає виведеній молекулярній формулі?

Розв’язання:

пропан-1-ол CH3–CH2–CH2–OH

пропан-2-ол CH3–CHOH–CH3

метоксиетан CH3–O–CH2–CH3

Відповідь: 3

50. Об’ємна частка метану в природному газі одного з родовищ становить 96 %. Обчисліть об’єм (м3) ацетилену, який можна одержати термічним розкладанням метану, що міститься в порції природного газу об’ємом 1000 м3, добутого з цього родовища. Відносний вихід ацетилену становить 10 % (об’єми газів виміряно за однакових умов).

Розв’язання:

Об’єм метану в порції природного газу:

V(CH4) = 1000 · 0,96 = 960 м3

2CH4 = C2H2 + 3H2

Теоретичний об’єм ацетилену, який можна добути з даної порції метану

960/2 = x/1

x = 480 м3

480 м3 – 100 %

y м3 – 10 %

480/y = 100/10

y = 48 м3

Відповідь: 48 м3

51. На зразок технічного магній гідроксиду масою 840 г, що містить домішки магній карбонату, подіяли нітратною кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок цього виділився карбон (IV) оксид об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в зразку.

Розв’язання:

MgCO3 + HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O + CO2

x/84 = 11,2/22,4

x = 42 г

ω(MgCO3) = 42/840 ·100 = 5 %

Відповідь: 5 %

52. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції

CuS + HNO3 (розб.) → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

на хімічне рівняння й укажіть суму його коефіцієнтів.

Розв’язання:

CuS–2 + HN+5O3 (розб.) → Cu(NO3)2 + S0 + N+2O + H2O

S–2 – 2e → S0 | 3 – відновник

N+5 + 3e → N+2 | 2 – окисник

3CuS + 8HNO3 (розб.) → 3Cu(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O

Відповідь: 23

53. До водного розчину, що містить сульфатну кислоту масою 98 г, добавили натрій гідроксид масою 60 г. Обчисліть масу (г) середньої солі, що утворилася внаслідок цього.

Розв’язання:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O (І)

Для нейтралізації 98 г кислоти потрібно:

x/40·2 = 98/98

m(NaOH) = x = 80 г

Отже, кислота в надлишку

Знаходимо кількість речовини солі Na2SO4, що утворилась за рівнянням (І):

60/40·2 = x/1

n1(Na2SO4) = 0,75 моль

Кількість речовини кислоти, що прореагувала за рівнянням (І):

n1(H2SO4) = 60·1/40·2 = 0,75 моль

Кількість речовини кислоти, що лишилася:

n2(H2SO4) = 98 г / 98 г/моль – 0,75 моль = 0,25 моль

Na2SO4 + H2SO4 = 2NaHSO4 (ІІ)

Кількість речовини солі Na2SO4, що прореагувала за рівнянням (ІІ)

n2(Na2SO4) = n2(H2SO4) = 0,25 моль

n3(Na2SO4) = 0,75 моль – 0,25 моль = 0,5 моль

m(Na2SO4) = 0,5 моль · 142 г/моль = 71 г

Відповідь: 71 г

54. Суміш етанаміну й етану пропустили крізь склянку з хлоридною кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок цього маса склянки збільшилася на 9 г. Масова частка етану у вихідній суміші становила 25 %. Обчисліть об’єм (мл) вихідної газової суміші (н. у.).

Розв’язання:

CH3CH2NH2 + HCl → CH3CH2NH3Cl

Маса склянки збільшилась за рахунок приєднання CH3CH2NH2

m(CH3CH2NH2) = 9 г

V(CH3CH2NH2) = 9 г ·22,4 л/моль / 45 г/моль = 4,48 л

ω(CH3CH2NH2) = 100 – 25 = 75 %

9 г – 75 %

x г = 100 %

x = 12 г

m(C2H6) = 12 – 9 = 3 г

V(C2H6) = 3 г ·22,4 л/моль / 30 г/моль = 2,24 л

V(CH3CH2NH2 + C2H6) = 4,48 + 2,24 = 6,72 л = 6720 мл

Відповідь: 6720 мл

Коментарі

  1. Дякую! Аналізую ЗНО минулих років для того, щоб краще підготуватися, дуже зручно працювати з даними Вашого блогу – все лаконічно і зрозуміло пояснено.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *