ЗНО з хімії 2014

1. Укажіть хімічне явище.

А) випаровування води
Б) плавлення льоду
В) горіння деревини
Г) подрібнення крейди

2. Скільки електронів в атомі Оксигену?

А) 2
Б) 6
В) 8
Г) 16

Пояснення: 8O 1s2 2s2 2p4

3. У якому рядку найбільше неметалічних елементів?

А) Al, Au, As
Б) N, Na, Ni
В) С, Сs, Cr
Г) S, Se, Sс

Пояснення: неметалічні елементи – As, N, C, S, Se

4. Укажіть число елементів і число атомів у складі сполуки, формула якої
CH3COOH.

А) 3 і 7
Б) 3 і 8
В) 7 і 7
Г) 7 і 9

Пояснення:

Елементи: C, H, O

Кількість атомів: 2C + 4H + 2O = 8

5. У якому рядку наведено формули лише йонних сполук?

А) MgBr2, KF, H2
Б) ZnCl2, HF, H2O
В) CaI2, NH3, NaBr
Г) Na2S, KCl, CaBr2

6. Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до III періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3.

А) 5
Б) 7
В) 13
Г) 15

Пояснення: 15P, PH3

7. Який тип кристалічних ґраток у бінарній сполуці хімічних елементів із протонними числами 9 і 19?

А) йонні
Б) молекулярні
В) атомні
Г) металічні

Пояснення: 9F, 19K; KF

8. У прилад, що зображений на рисунку, помістили водний розчин речовини Х і тверду речовину Y. Укажіть формули речовин Х і Y.

відновлення купрум (ІІ) оксиду воднем

X Y
А) HCl Zn
Б) HCl CaCO3
В) H2SO4 CaO
Г) H2SO4 ZnO

Пояснення:

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

CuO + H2 → Cu + H2O

9. Які речовини реагують між собою у водному розчині?

А) NaСl і Н2S
Б) K24 і Al(NO3)3
В) NaNO3 і K2СО3
Г) AgNO3 і KCl

Пояснення: AgNO3 + KCl → AgCl↓ + KNO3

10. Необоротна реакція відбувається у водному розчині між

А) калій хлоридом і купрум (ІІ) нітратом
Б) натрій сульфатом і калій гідроксидом
В) барій хлоридом і сульфатною кислотою
Г) натрій нітратом і ферум(ІІІ) хлоридом

Пояснення: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + HCl

11. Скільки електронів беруть участь у процесі відновлення Сульфуру за схемою SO42→ Н2S?

А) 2
Б) 4
В) 6
Г) 8

Пояснення: S+6 + 8e → S2

12. Укажіть правильний запис рівняння реакції між ферум (ІІ) гідроксидом і хлоридною кислотою в повній йонній формі.

А) Fe(OH)2 + 2HCl = Fe2+ + Cl2 + 2Н2O
Б) Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl = Fe2+ + 2Cl + 2Н2O
В) Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl = Fe2+ + 2Cl + 2H+ + O2–
Г) Fe2+ + 2OH + 2H+ + 2Cl = Fe2+ + Cl2 + 2H+ + 2OH

13. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу.

А) BaO
Б) ZnO
В) CuO
Г) FeO

Пояснення: BaO + H2O → Ba(OH)2

14. Яку з речовин можна добути взаємодією металу з водою?

А) Fe(OH)2
Б) Pb(OH)2
В) Cu(OH)2
Г) Ca(OH)2

Пояснення: Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

15. До складу одноосновної кислоти входять

А) катіон Гідрогену та аніон кислотного залишку
Б) аніон Гідрогену та катіон кислотного залишку
В) гідроксильна група та аніон кислотного залишку
Г) карбонільна група та аніон кислотного залишку

16. Укажіть формулу кислої солі.

А) (CuOH)2CO3
Б) Na2CO3
В) NaHCO3
Г) (NH4)2CO3

17. У якому рядку наведено формули лише тих речовин, які виявляють амфотерні властивості?

А) AlСl3, Al2O3, Al(OH)3
Б) Al2O3, Al(OH)3, ZnO
В) FeO, FeCl3, Zn(OH)2
Г) NaOH, Ba(OH)2, Al(OH)3

18. Яка речовина реагує із залізом з утворенням ферум (ІІ) хлориду?

А) Cl2
Б) HCl
В) NaCl
Г) CaCl2

Пояснення: Fe + HCl → FeCl2 + H2

19. У якій групі періодичної системи (коротка форма) містяться лише металічні елементи?

А) II
Б) IV
В) V
Г) VI

Пояснення: Be, Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Hg, Ra

20. Під час виконання домашнього лабораторного досліду учневі потрібно було довести, що складовими порошкоподібного універсального засобу для чищення є карбонати Кальцію і Магнію. Йому вдалося це зробити за допомогою

А) столового оцту
Б) нашатирного спирту
В) розчину кухонної солі
Г) розчину питної соди

Пояснення:

CaCO3 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

MgCO3 + CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2O + CO2

21. Укажіть формулу речовини, із якою реагує алюміній, якщо внаслідок цього утворюється алюміній сульфат.

А) S
Б) Н2SO3
В) Н2SO4 (розб.)
Г) Н2S (газ)

Пояснення: Al + Н2SO4 (розб.) → Al2(SO4)3 + H2

22. Укажіть продукти термічного розкладання Ферум (ІІІ) гідроксиду.

А) FeO і H2О
Б) FeO і H2О2
В) Fe2О3 і H2
Г) Fe2О3 і H2О

Пояснення: Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

23. Спільним в електронній будові атомів Хлору та Йоду є

А) загальне число електронів на енергетичних рівнях
Б) число енергетичних рівнів, на яких перебувають електрони
В) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Г) число енергетичних підрівнів, на яких перебувають електрони

24. Укажіть формулу речовини Х у схемі хімічної реакції

Сu + Х → СuSO4 + SO2 + H2О.

А) H2S
Б) H2SO3
В) Н2SO4 (конц.)
Г) Н2SO4 (розб.)

25. Із якою речовиною реагує амоніак?

А) Na2SO4
Б) NaOН
В) Н2
Г) Н2SO4

Пояснення: NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

26. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон(ІV) оксид?

А) СaSО4 і Na2СО3
Б) Са(NО3)2 і Na2СО3
В) Са(НСО3)2 і Са(ОН)2
Г) СаСО3 і НNО3

Пояснення: СаСО3 + НNО3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

27. Укажіть назву речовини, яка належить до гомологічного ряду вуглеводнів із загальною формулою CnH2n−2.

А) пропан
Б) пропен
В) пропін
Г) циклопропан

28. Укажіть за номенклатурою ІUРАC назву речовини, структурна формула якої

3,4,6-триметилоктан

А) 2,5-діетил-4-метилгексан
Б) 2,5-діетил-3-метилгексан
В) 3,5,6-триметилоктан
Г) 3,4,6-триметилоктан

29. Укажіть формулу гомолога метану.

А) C2H4
Б) C3H8
В) C4H6
Г) C6H6

30. Укажіть число структурних ізомерів, що відповідає формулі С4Н8.

А) 6
Б) 5
В) 4
Г) 3

Пояснення:

– бут-1-ен
– бут-2-ен
– метилпропен
– циклобутан
– метилциклопропан

31. Укажіть формулу речовини Х у схемі перетворень CH4Х → C6H6.

А) C2H2
Б) C2H4
В) CH3Сl
Г) CH3

Пояснення:

CH4 → C2H2 + H2

3C2H2 → C6H6

32. Укажіть співвідношення між кількостями речовин бензену й водню в рівнянні хімічної реакції, продуктом якої є циклогексан.

А) 1 : 1
Б) 1 : 2
В) 1 : 3
Г) 3 : 1

Пояснення: C6H6 + 3H2 → C6H12

33. Укажіть продукт перегонки нафти.

А) газойль
Б) поліетилен
В) етилетаноат
Г) етаналь

34. Фенол реагує з

А) калій гідрогенкарбонатом
Б) натрій гідроксидом
В) калій сульфатом
Г) гідроген хлоридом

Пояснення: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

35. Укажіть формулу речовини Х у схемі хімічної реакції

окиснення етаналю купрум (ІІ) гідроксидом

А) CH3СНО
Б) CH3ОН
В) HCHO
Г) CH3OCH3

36. Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідролізу.
ІІ. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідрування.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) немає правильних

37. Моносахаридами є

А) крохмаль і глюкоза
Б) фруктоза і сахароза
В) фруктоза і глюкоза
Г) сахароза і целюлоза

38. Які твердження характеризують аміноетанову кислоту?

1) використовують для добування капрону
2) можна одержати гідролізом білка
3) містить лише одну функціональну групу
4) є амфотерною сполукою

39. Під час лабораторного досліду учениця поклала зразок поліетилену на керамічну підставку й обережно нагріла. Коли полімер розм’якшився, вона за допомогою скляної палички змінила форму зразка. Охолоджений зразок знову нагріла і знову змінила його форму. Це свідчить про те, що досліджуваний полімер є

А) термореактивним
Б) термопластичним
В) еластичним
Г) міцним

40. Укажіть речовину X у схемі хімічної реакції

Добування метану з натрій ацетату

А) етанол
Б) метан
В) етан
Г) метаналь

41. Установіть відповідність між схемою та типом хімічної реакції.

Схема хімічної реакції Тип хімічної реакції
1) Na2O + H2O → NaOH А) обміну
2) KOH + H3PO4 → K3PO4 + H2O Б) заміщення
3) H2O2 → H2O + O2 В) полімеризації
4) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 Г) розкладу
Д) сполучення

42. Установіть відповідність між схемою та типом хімічної реакції.

Схема хімічної реакції Тип хімічної реакції
1) nH2N–(СН2)5–СООН → (–HN–(СН2)5–СO–)n + nH2O А) гідратації
2) CH3COOH + C2H5OH →СH3COOC2H5 + H2O Б) полімеризації
3) С2H4 + H2O → С2H5OH В) поліконденсаці
4)2H4 → (–СH2–СH2–)n Г) естерифікації
Д) гідрування

43. Установіть відповідність між тривіальною назвою та формулою речовини.

Тривіальна назва Формула речовини
1) гіпс А) CaSO4 · 0,5H2O
2) алебастр Б) NaNO3
3) негашене вапно В) CaSO4 · 2H2O
4) кальцинована сода Г) Na2CO3
Д) CaO

44. Установіть відповідність між формулою та природою речовини.

Формула речовини Природа речовини
1) H23 А) кислотний оксид
2) Mg3(PO4)2 Б) кислота
3) Ca(OH)2 В) основний оксид
4) CaO Г) основа
Д) сіль

45. Установіть відповідність між формулою та природою речовини.

Формула речовини Природа речовини
1) С2H2 А) альдегід
2) С6H5NH2 Б) спирт
3) CH3OH В) амінокислота
4) HCHO Г) алкін
Д) амін

46. Установіть відповідність між назвою речовини та одним зі способів її добування.

Назва речовини Спосіб добування
1) анілін А) гідроліз хлоробензену
2) фенол Б) гідратація ацетилену
3) глюкоза В) термічне розкладання метану
4) етаналь Г) гідроліз крохмалю
Д) відновлення нітробензену

Пояснення:

C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

C6H5Cl + NaOH → C6H5OH + NaCl

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

C2H2 + H2O → CH3COH

47. Установіть послідовність використання процесів і речовин під час здійснення ланцюжка перетворень

Fe0 → Fe2+ → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2О3

А) нагрівання
Б) кисень і вода
В) бромідна кислота
Г) натрій гідроксид

Відповідь: бромідна кислота – натрій гідроксид – кисень і вода – нагрівання

Пояснення:

Fe + HBr → FeBr2 + H2

FeBr2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaBr

Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

48. Установіть послідовність використання речовин під час добування метанової кислоти.

А) метаналь
Б) метан
В) хлорометан
Г) метанол

Відповідь: метан – хлорометан – метанол – метаналь

Пояснення:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + H2O → CH3OH + HCl

CH3OH + CuO → HCOH + Cu + H2O

HCOH + Ag2O → HCOOH + 2Ag

49. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини, формула якої CH3NHC2H5.

Розв’язання:

Mr(CH3NHC2H5) = 3 · 12 + 1 · 14 + 9 · 1 = 59

Відповідь: 59

50. Обчисліть відносну молекулярну масу газу, відносна густина якого за киснем дорівнює 2.

Розв’язання:

DO2(X) = Mr(X)/Mr(O2)

Mr(X) = Mr(O2) · DO2(X)

Mr(X) = 32 · 2 = 64

Відповідь: 64

51. Масова частка води в кристалогідраті натрій сульфіту становить 50 %. Укажіть число молекул води у формулі цього кристалогідрату.

Розв’язання:

Na2SO3 · xH2O

0,5 = 18x/(126 + 18x)

63 + 9x = 18x

x = 7

Відповідь: 7

52. Обчисліть об’єм (л) водню масою 5 г (н. у.).

Розв’язання:

m/M = V/Vm; V = m · Vm / M

V(H2) = 5 · 22,4 / 2 = 56 л

Відповідь: 56 л

53. Скільки різновидів молекул води може утворитися з нукліда Оксигену 16O та ізотопів Гідрогену 1Н, 2Н і 3Н?

Розв’язання:

1H16O1H, 1H16O2H, 1H16O3H, 2H16O2H, 2H16O3H, 3H16O3H,

Відповідь: 6

54. Обчисліть масу (г) Фосфору у фосфор(V) оксиді кількістю речовини 0,5 моль.

Розв’язання:

P2O5 → 2P

0,5/1 = x/2·31

x = 31 г

Відповідь: 31 г

55. На суміш масою 10 г, що складається із заліза та міді, подіяли надлишком розбавленої сульфатної кислоти, унаслідок чого виділився газ об’ємом 2,8 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) заліза в суміші.

Розв’язання:

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

x/56 = 2,8/22,4

x = 7 г

w(Fe) = 7/10 · 100% = 70 %

Відповідь: 70 %

56. Обчисліть масу (г) кухонної солі, яку потрібно взяти для приготування фізіологічного розчину масою 9 кг із масовою часткою солі 0,9 %.

Розв’язання:

m(солі) = 9000 г · 0,009 = 81 г

Відповідь: 81 г

57. Для проведення реакції взято метал масою 9,2 г і воду в надлишку. Унаслідок реакції виділився водень кількістю речовини 0,2 моль і утворився гідроксид одновалентного металічного елемента. Визначте молярну масу (г/моль) металу.

Розв’язання:

2Me + 2H2O = 2MeOH + H2

9,2/2x = 0,2/1

x = 23 г/моль

Відповідь: 23 г/моль

58. Обчисліть масу (г) продукту реакції, для проведення якої взято водень масою 4 г і бром масою 160 г, якщо відносний вихід продукту реакції становить 50 %.

Розв’язання:

H2 + Br2 = 2HBr

n(H2) = 4 г / 2 г/моль = 2 моль

n(Br2) = 160 г / 160 г/моль = 1 моль

Водень в надлишку. Знаходимо теоретичну масу HBr

160/160 = x/81·2

x = 162 г

mпр.(HBr) = 162 · 0,5 = 81 г

Відповідь: 81 г

59. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + Н2O

на хімічне рівняння та вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

Розв’язання:

KMn+7O4 + HCl–1 → KCl + Mn+2Cl2 + Cl20 + Н2O

Mn+7 + 5e → Mn+2 |2 – окисник

2Cl–1 – 2e → Cl20 |5 – відновник

2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8Н2O

Відповідь: 2

60. Виведіть молекулярну формулу органічної речовини, що складається з Карбону, Гідрогену та Оксигену. Масова частка Карбону в ній становить 72 %, Гідрогену – 12 %. Відносна густина пари цієї речовини за воднем дорівнює 50. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

Розв’язання:

w(O) = 100 – 72 – 12 = 16 %

n(C) : n(H) : n(O) = 72/12 : 12/1 : 16/16 = 6 : 12 : 1

Найпростіша формула: C6H12O

M(CxHyOz) = 50 · 2 = 100 г/моль

M(C6H12O) = 100 г/моль

Відповідь: 19

Коментарів: 2

 1. 58 завдання, у вирішенні допущено помилку:
  “160/160 = x/81·2

  x = 161 г”
  Тобто ще і “mпр.(HBr) = 161 · 0,5 = 81 г”
  Хоча правильно х= 162.
  Тому і відповідь тепер точно 81.
  А так виходило 80,5.
  Стратили трохи.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *