ЗНО з хімії 2013

1. До складу якої з речовин входить найбільше хімічних елементів?

А) S8
Б) HNO3
В) PCl5
Г) Mn2O7

Пояснення: H, N, O

2. Укажіть молярну масу (г/моль) ортофосфатної кислоти.

А) 98
Б) 96
В) 88
Г) 86

Пояснення: M(H3PO4) = 3 · 1 + 1 · 31 + 4 · 16 = 98 г/моль

3. Який рядок складається з протонних чисел металічних елементів?

А) 2; 15; 30
Б) 4; 11; 26
В) 9; 14; 19
Г) 12; 16; 18

Пояснення: 4Be, 11Na, 26Fe

4. Скільки нейтронів і електронів у нукліді 37Cl?

Число

нейтронів

електронів

А) 17 17
Б) 17 20
В) 20 17
Г) 20 37

5. Укажіть речовину з йонним типом хімічного зв’язку.

А) H2
Б) NH3
В) CaCl2
Г) Fe

6. Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в 4-м періоді, VII групі, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва.

А) 17
Б) 25
В) 26
Г) 35

Пояснення: 35Br

7. Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Швидкість хімічної реакції збільшується за наявності каталізатора.

ІІ. Швидкість хімічної реакції збільшується внаслідок подрібнення реагентів у твердому стані.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) немає правильних

8. На графіку зображено зміну енергії E системи під час проходження хімічної реакції. Довжина якого відрізка відповідає значенню теплового ефекту реакції?

Енергетика хімічної реакції

А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

9. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням кислоти.

А) SO3
Б) N2O
В) SiO2
Г) CO

Пояснення: SO3 + H2O → H2SO4

10. Учні помістили в порожній хімічний стакан трохи порошку крейди, долили води і ретельно перемішали. Який тип суміші утворився?

А) розчин
Б) суспензія
В) емульсія
Г) піна

11. Який неметал можна виділити із суміші з піском способом, зображеним на рисунку?

Сублімація йоду

А) графіт
Б) йод
В) бром
Г) силіцій

Пояснення: на малюнку зображено процес сублімації – перехід з твердого стану в газоподібний. За атмосферного тиску сублімує йод

12. У якому варіанті відповіді правильно вказано властивості калій гідроксиду?

1) малорозчинна речовина.
2) легко окиснюється.
3) реагує з сульфур(IV) оксидом.
4) сильний електроліт.

13. Укажіть формулу речовини, унаслідок розчинення якої у воді утворюється сильна кислота.

А) SO2
Б) H2S
В) HCl
Г) NH3

14. Наявність яких йонів зумовлює утворення накипу внаслідок кип’ятіння твердої води?

А) Mg2+, SO42−
Б) Na+, SO42−
В) Na+, HCO3
Г) Mg2+, HCO3

Пояснення: Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2↑ + H2O

15. Укажіть формулу гідроксиду, який реагує як з кислотами, так і з лугами.

А) NaOH
Б) Ca(OH)2
В) LiOH
Г) Zn(OH)2

16. Які речовини реагують між собою у водних розчинах?

А) NaOH i CuSO4
Б) NaOH i Cа(OH)2
В) CaCl2 i KNO3
Г) Ca(NO3)2 i HCl

Пояснення: NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

17. Який метал реагує з водним розчином ферум (ІІ) сульфату?

А) Zn
Б) Cu
В) Pb
Г) Sn

Пояснення:

За Ферум активніший Цинк.

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

18. Укажіть продукти термічного розкладання магній гідроксиду.

А) Mg і H2O
Б) Mg і H2O2
В) MgO і H2
Г) MgO і H2O

Пояснення: Mg(OH)2 → MgO + H2O

19. Яка кількість речовини (моль) алюміній оксиду утвориться внаслідок окиснення алюмінію кількістю речовини 4 моль?

А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

Пояснення:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

4/4 = x/2

x = 2 (моль)

20. Яка з кислот пасивує залізо?

А) HNO3 (розб.)
Б) HCl (конц.)
В) CH3COOH (розб.)
Г) H2SO4 (конц.)

21. Яка речовина витісняє Йод з натрій йодиду у водному розчині?

А) N2
Б) H2
В) CO2
Г) Cl2

Пояснення: Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

22. Укажіть рядок, що містить формули сполук з однаковим ступенем окиснення Сульфуру

А) SO3, H2SO3
Б) SO2, SF4
В) S, H2S
Г) SO2, H2SO4

Пояснення: S+4O2, S+4F4

23. Укажіть формулу речовини, водний розчин якої називають нашатирним спиртом.

А) NH4Cl
Б) NaCl
В) NH3
Г) C2H5OH

24. Яка речовина не реагує з карбон (ІV) оксидом?

А) SiO2
Б) Ba(OH)2
В) NaOH
Г) K2O

25. Укажіть гомологічну різницю.

А) –СН=
Б) –СН3
В) –СН2
Г) СН4

26. Укажіть за номенклатурою ІUРАC назву речовини, формула якої

2,3-диметилбутан-2-ол

А) 1,1,2-триметилпропан-1-ол
Б) 1,1-диметил-2-метилпропан-1-ол
В) 2,2,3-триметилбутан-2-ол
Г) 2,3-диметилбутан-2-ол

27. Яка загальна формула алканів?

А) CnHn
Б) CnH2n
В) CnH2n+2
Г) CnH2n−2

28. Гідратація алкенів є реакцією

А) приєднання
Б) розкладу
В) заміщення
Г) обміну

29. Укажіть формулу бутину.

А) C4H4
Б) C4H8
В) C4H6
Г) C4H10

30. Суміш бензену з хлором опромінили ультрафіолетовим світлом. До якого типу належить реакція, що відбулася?

А) приєднання
Б) відщеплення
В) заміщення
Г) обміну

Пояснення: C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6

31. Укажіть перспективне екологічно чисте паливо.

А) нафта
Б) мазут
В) водень
Г) вугілля

Пояснення:

При згорянні водню утворюється лише вода

H2 + O2 → H2O

32. Яка природа речовини, якщо під час її взаємодії з натрієм виділяється водень, а внаслідок реакції з гідроген хлоридом утворюється хлороалкан?

А) арен
Б) карбонова кислота
В) насичений спирт
Г) алкан

33. Реакція «срібного дзеркала» характерна для

А) альдегідів
Б) ненасичених вуглеводнів
В) багатоатомних спиртів
Г) естерів

34. Група –СООН є характеристичною для

А) фенолів
Б) спиртів
В) альдегідів
Г) карбонових кислот

35. За своєю природою жири є

А) спиртами
Б) карбоновими кислотами
В) альдегідами
Г) естерами

36. Яку речовину одержують гідролізом крохмалю?

А) сахарозу
Б) глюкозу
В) фруктозу
Г) етанол

37. Укажіть назву речовини Х, яка бере участь у перетворенні, що відбувається за схемою

Відновлення нітробензену до аніліну

А) нітробензен
Б) 1-нітрогексан
В) нітроциклогексан
Г) 1,3-динітробензенетанол

Пояснення: C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

38. Укажіть характеристичні групи, унаслідок взаємодії яких утворюється пептидний зв’язок.

А) −NH2 і –COOH
Б) −OH і −COOH
В) −NH2 і −OH
Г) −OH і −CHO

39. Молекула білка складається iз залишків

А) карбонових кислот
Б) спиртів
В) амінів
Г) амінокислот

40. Які реагенти потрібно використати для добування натрій гідроксиду?

А) Na2SO4 i Ba(OH)2
Б) NaNO3 i Ba(OH)2
В) NaNO3 i Cu(OH)2
Г) Na2SO4 i Cu(OH)2

Пояснення: Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NaOH

41. Установіть відповідність між cхемою та типом хімічної реакції.

Схема реакції Тип реакції
1) CaO + CO2 → CaCO3 А) розкладу, без зміни ступенів окиснення елементів
2) (NH4)2CO3 → NH3 + CO2 + H2O Б) заміщення, окисно-відновна
3) NH4NO3 → N2O + H2O В) розкладу, окисно-відновна
4) P + O2 → P2O5 Г) сполучення, окисно-відновна
Д) сполучення, без зміни ступенів окиснення елементів

42. Установіть відповідність між тривіальною назвою речовини і її формулою.

Назва речовини Формула речовини
1) негашене вапно А) Na2CO3
2) поташ Б) CO2
3) гіпс В) CaO
4) сухий лід Г) CaSO4 ⋅ 2H2O
Д) K2CO3

43. Установіть відповідність між хімічною реакцією і використанням її основного продукту.

Хімічна реакція Використання основного продукту реакції
1) гідроліз кальцій карбіду А) автогенне зварювання металів
2) гідратація етену Б) вибухівка
3) нітрування гліцеролу В) мийний засіб
4) полімеризація етену Г) пакувальний матеріал
Д) розчинник у парфумерії

44. Установіть відповідність між природою та формулою спирту.

Природа спирту

Формула спирту

1) первинний А) пропан-2-ол
2) вторинний Б) гліцерол
3) третинний В) бутан-1,2-діол
4) двохатомний Г) пропан-1-ол
Д) 2-метилпропан-2-ол

45. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.

А) Al
Б) Ca
В) Na
Г) Si

Відповідь: Na – Ca – Al – Si

Пояснення: Na …3s1; Ca …4s2; Al …3s2 3p1; Si …3s2 3p2

46. Розташуйте хімічні елементи за посиленням неметалічних властивостей.

А) N
Б) C
В) B
Г) O

Відповідь: B – C – N – O

47. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень металу на кислу сіль.

А) NaHSO3
Б) SO2
В) CuS
Г) Cu

Відповідь: Cu → СuS → SO2 → NaHSO3

Пояснення:

Cu + S → CuS

CuS + O2 → CuO + SO2

SO2 + NaOH → NaHSO3

48. Розташуйте формули речовин за зростанням ступеня окиснення Нітрогену.

А) Ba(NO3)2
Б) KNO2
В) NO2
Г) (NH4)2SO4

Відповідь: (N–3H4)2SO4 – KN+3O2 – N+4O2 – Ba(N+5O3)2

49. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти.

А) ClCH2COOH
Б) CH3CHO
В) CH3COOH
Г) CH3CH2OH

Відповідь: CH3CH2OH → CH3CHO → CH3COOH → ClCH2COOH

Пояснення:

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + Ag2O → CH3COOH + 2Ag

CH3COOH + Cl2 → ClCH2COOH + HCl

ClCH2COOH + NH3 → H2NCH2COOH + HCl

50. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу фенолу.

А) C2H2
Б) C6H6
В) CH4
Г) C6H5Cl

Відповідь: CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Cl

Пояснення:

2CH4 → C2H2 + 3H2

3C2H2 → C6H6

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

C6H5Cl + NaOH → C6H5OH + NaCl

51. Перетворіть схему реакції FeCl3 + Na2S → FeS + S + NaCl на хімічне рівняння та вкажіть суму його коефіцієнтів.

Розв’язання:

Fe+3Cl3 + Na2S–2 → Fe+2S + S0 + NaCl

Fe+3 + e → Fe+2 |2 – окисник

S–2 – 2e → S0 |1 – відновник

2FeCl3 + 3Na2S → 2FeS + S + 6NaCl

Відповідь: 14

52. Обчисліть масу (г) етанолу, який можна добути гідратацією етену об’ємом 448 л (н. у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 90 %.

Розв’язання:

C2H4 + H2O = C2H5OH

Знаходимо теоретичну масу етанолу:

448/22,4 = x/46

x = 920 г

920 г – 100 %

y г – 90 %

y = 920 · 90 / 100 = 828 г

Відповідь: 828 г

53. Укажіть суму індексів у формулі вищого оксиду хімічного елемента, порядковий номер якого в Періодичній системі Д. І. Менделєєва – 34.

Розв’язання:

Елемент: 34Se

Вищий оксид: SeO3

Відповідь: 4

54. На підприємстві утворилися кислі стоки масою 10 т із середнім умістом сульфатної кислоти 0,98 %. Обчисліть масу (кг) кальцій гідроксиду, який потрібно витратити на нейтралізацію кислоти.

Розв’язання:

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O

m(H2SO4) = 10 000 000 г · 0,0098 = 98 000 г

x/74 = 98 000/98

x = 74 000

m(Ca(OH)2) = 74 000 г = 74 кг

Відповідь: 74 кг

55. Обчисліть ступінь дисоціації (%) електроліту, якщо з кожних 50 його молекул чотири розпалися на йони.

Розв’язання:

α = Nдис./Nзаг. · 100%

Nдис. = 4

Nзаг. = 50

α = 4 / 50 · 100 = 8 %

Відповідь: 8 %

56. Обчисліть масу (г) осаду, що утворюється внаслідок пропускання карбон(IV) оксиду об’ємом 2,24 л (н. у.) крізь водний розчин, що містить кальцій гідроксид масою 7,4 г.

Розв’язання:

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + H2O

n(CO2) = 2,24/22,4 = 0,1 моль

n(Ca(OH)2) = 7,4/74 = 0,1 моль

n(CO2)  : n(Ca(OH)2) = 1 : 1

Речовини реагують в стехіометричній кількості

n(Ca(OH)2) = n(CaCO3) = 0,1 моль

m(CaCO3) = 0,1 моль · 100 г/моль = 10 г

Відповідь: 10 г

57. Унаслідок взаємодії розжареного заліза кількістю речовини 7,5 моль з водяною парою, узятою в надлишку, утворилася залізна ожарина Fe3O4і водень. Обчисліть об’єм (л) водню (н. у.).

Розв’язання:

3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2

7,5 / 3 = x / 4 · 22,4

x = 224 л

Відповідь: 224 л

58. Натрій гідроксид кількістю речовини 0,5 моль розчинили у воді об’ємом 180 мл. Яка масова частка (%) розчиненої речовини?

Розв’язання:

m(NaOH) = 0,5 моль · 40 г/моль = 20 г

m(р-ну NaOH) = 20 г + 180 г = 200 г

W(NaOH) = 20 / 200 · 100 = 10 %

Відповідь: 10 %

59. Для проведення реакції було взято етанову кислоту масою 3 г і етанол у надлишку. Унаслідок реакції утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть відносний вихід (%) естеру.

Розв’язання:

CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O

Знаходимо теоретичну масу естеру:

3/60 = x/88

x = 4,4 г

η = 4,18 / 4,4 · 100 = 95 %

Відповідь: 95 %

60. На повне гідрування триолеїну витратили водень об’ємом 672 л (н. у.). Обчисліть кількість речовини (моль) жиру, що прореагував.

Розв’язання:

відновлення триолеїну до тристеарину

x / 1 = 672 / 3 · 22,4

x = 10 моль

Відповідь: 10 моль

Коментарів: 2

  1. Можете допомогти з такою задачкою?
    Визначте і вкажіть масу натрій гідрогенкарбонату, що утвориться під час пропускання карбон(ІV) оксиду об’ємом 5,6 л (н.у.) крізь розчин NaOH

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *