ЗНО з хімії 2012

1. Який запис позначає молярну масу натрію?

А) A(Na)
Б) Ar(Na)
В) m(Na)
Г) M(Na)

2. Частка від ділення середньої молярної маси повітря на молярний об’єм газів (н. у.) – це

А) густина повітря
Б) кількість речовини повітря
В) число Авогадро
Г) число молекул у повітрі об’ємом 1 л

Пояснення: ρ = M/Vm

3. Яке твердження щодо положення хімічних елементів у періодичній системі Д. І. Менделєєва правильне?

А) неметалічні елементи розміщені наприкінці кожного періоду
Б) кожний період починається неметалічним елементом
В) головні підгрупи містять лише металічні елементи
Г) побічні підгрупи містять лише неметалічні елементи

4. Нукліди Хлору 35Cl та 37Cl

А) містять однакове число електронів
Б) мають однакові нуклонні числа
В) містять однакове число нейтронів
Г) мають однакову масу

5. Укажіть речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв’язку

А) NH3
Б) N2
В) CaI2
Г) Mg

6. Який тип кристалічних ґраток у натрій гідроксиді?

А) атомні
Б) молекулярні
В) йонні
Г) металічні

7. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок подрібнення реагентів.

ІІ. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок збільшення концентрації реагентів.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) обидва неправильні

8. Що спостерігатиме учень, який до розбавленого водного розчину калій гідроксиду, підфарбованого фенолфталеїном, поступово добавлятиме хлоридну кислоту?

А) утворення осаду, що через деякий час розчиниться
Б) утворення осаду
В) знебарвлення розчину і утворення осаду
Г) знебарвлення розчину

Пояснення: NaOH + HCl → NaCl + H2O – нейтральне середовище

9. Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині натрій сульфату кількістю речовини 3 моль.

А) 2
Б) 3
В) 6
Г) 9

Пояснення:

Na2SO4 ↔ 2Na+ + SO42-

3/1 = x/2

x = 6

10. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Розчинність газів у воді зростає внаслідок підвищення тиску.

ІІ. Розчинність газів у воді зменшується внаслідок підвищення температури.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) обидва неправильні

11. Укажіть кислотний оксид.

А) CO2
Б) ZnO
В) NO
Г) Al2O3

12. Які властивості виявляє купрум (ІІ) гідроксид?

1) за нагрівання розкладається.
2) реагує із хлоридною кислотою.
3) легко окиснюється.
4) є сильним електролітом.

13. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота.

А) N2O
Б) NO
В) N2O3
Г) N2O5

14. Які твердження щодо способів пом’якшення води правильні?

1) постійну твердість води усувають кип’ятінням
2) тимчасову твердість води усувають добавлянням кальцій гідроксиду
3) тимчасову твердість води усувають кип’ятінням
4) постійну твердість води усувають добавлянням натрій сульфату

15. Які схеми відображають амфотерні властивості речовини?

1) Al0 + H+ → Al3+ + H2
2) Al3+ + OH → Al(OH)3
3) Al2O3 + H+ → Al3+ + H2O
4) Al2O3 + OH → AlO2 + H2O

16. Між якими речовинами відбудеться реакція у водному розчині?

А) FeCl3 i NaNO3
Б) Na2SO4 i Ba(NO3)2
В) KCl i Ca(NO3)2
Г) KNO3 i Ca(OH)2

Пояснення: Na2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + NaNO3

17. Чи правильно зображено процес корозії металів на рисунках 1 і 2?

Корозія металів у морській воді

А) правильно лише на рис. 1
Б) правильно лише на рис. 2
В) правильно на обох
Г) неправильно на обох

18. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна.

А) CaO
Б) Ca(OH)2
В) CaCO3
Г) Ca(HCO3)2

19. Перетворіть запис Al + HCl → … на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

А) 10
Б) 12
В) 13
Г) 15

Пояснення:

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

20. Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну?

А) Na
Б) Mg
В) Ca
Г) Fe

21. Які речовини використовують для добування гідроген хлориду в промисловості?

А) H2 i Cl2
Б) NaCl (тв.) i H2SO4 (конц.)
В) NaCl (тв.) i H2SO4 (розб.)
Г) NH4Cl i NaOH

22. Сульфур є відновником у реакції між

А) S i Ca
Б) SO2 i O2
В) H2SO4 i Zn
Г) SO2 i H2O

Пояснення:

SO2 + O2 → SO3

S+4 – 2e → S+6

23. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум (ІІ) нітрату.

А) 3
Б) 4
В) 7
Г) 9

Пояснення: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

24. До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент

А) Карбон
Б) Силіцій
В) Фосфор
Г) Аргентум

25. Укажіть органічні речовини.

А) NaHCO3; Ca(HCO3)2; H2CO3
Б) CH4; HCOOH; CH3Cl
В) CO2; NH3; H2S
Г) HCl; C; CH3OH

26. Які твердження щодо членів одного гомологічного ряду правильні?

1) група атомів CH2 — це гомологічна різниця.
2) гомологи мають однаковий кількісний склад.
3) гомологи мають однаковий якісний склад.
4) гомологи мають однакові температури кипіння.

27. Укажіть формулу алкану.

А) C6H6
Б) C5H8
В) C5H10
Г) C5H12

28. Гідруванням етену одержують

А) етин
Б) етан
В) метан
Г) пропан

Пояснення: C2H4 + H2 → C2H6

29. Укажіть продукт каталітичної гідратації етину.

А) етанол
Б) етаналь
В) етилетаноат
Г) етанова кислота

Пояснення: C2H2 + H2O → CH3COH (реакція Кучерова)

30. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Бензен знебарвлює бромну воду.

ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) обидва неправильні

31. До складу бензину входять вуглеводні з числом атомів Карбону

А) 2–5
Б) 5–12
В) 12–18
Г) 20–36

32. Укажіть структурну формулу третинного спирту.

А) Б) В) Г)
 пропан-1,3-діол  пропан-1,2-діол  пропан-1,2,3-тріол  трет-бутиловий спирт

33. Укажіть продукт гідрування етаналю.

А) етанова кислота
Б) етан
В) етанол
Г) етилетаноат

Пояснення: CH3COH + H2 → CH3CH2OH

34. Яка властивість притаманна метановій кислоті?

А) слабша за етанову кислоту
Б) малорозчинна у воді
В) реагує з лугами
Г) є твердою речовиною (н. у.)

35. Який спирт добувають гідролізом жирів?

А) гліцерол
Б) етанол
В) пропан-1-ол
Г) пропан-2-ол

36. Альдегідоспиртом є

А) сахароза
Б) целюлоза
В) крохмаль
Г) глюкоза

37. Який об’єм (л) кисню витратиться під час згоряння метиламіну об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов)?

А) 9
Б) 6
В) 4
Г) 2

Пояснення:

4CH3NH2 + 9O2 → 4CO2 + 10H2O + 2N2

4/4 = x/9

x = 9

38. Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок добавляння концентрованої нітратної кислоти до білка.

А) жовтий
Б) чорний
В) синій
Г) фіолетовий

39. Яку речовину застосовують як мономер для добування полібутадієнового каучуку?

А) CH3–CH2–CH2–CH3
Б) CH3–CH=CH–CH3
В) CH2=CH–CH=CH2
Г) CH2=CH–CH2–CH3

40. Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?

А) C2H5OH
Б) HCOOCH3
В) C6H12O6
Г) C12H22O11

41. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.

Схема реакції Тип реакції
1) ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O А) заміщення
2) SO3 + H2O → H2SO4 Б) дегідрування
3) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 В) обміну
4) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O Г) розкладу
Д) сполучення

42. Установіть відповідність між формулами та природою речовини.

Формула речовини Природа речовини
1) SO2 А) кислотний оксид
2) KOH Б) сіль
3) H2S В) двоосновна кислота
4) Na2SO3 Г) луг
Д) одноосновна кислота

43. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і префіксами в їхніх назвах.

Формула речовини Природа речовини
1)  транс-бут-2-ен А) н-
2)  2-метилпропан Б) цис-
3)  н-бутан В) транс-
4)  цис-бут-2-ен Г) цикло-
Д) ізо-

44. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел.

Формула речовини Природа речовини
1)  бутан-2-ол А) альдегід
2)  бутаналь Б) етер
3)  бутанова кислота В) спирт
4)  метилпропаноат Г) естер
Д) кислота

45. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.

А) F
Б) S
В) Al
Г) Li

Відповідь: Li … 2s1; Al … 3s2 3p1; S … 3s2 3p4; F … 2s2 2p5

46. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів.

А) Al
Б) Si
В) Mg
Г) C

Відповідь: Mg–Al–Si–C

47. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неметалу на кислу сіль.

А) NaH2PO4
Б) P2O5
В) Na3PO4
Г) P

Відповідь: P → P2O5 → Na3PO4 → NaH2PO4

Пояснення:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3Na2O → 2Na3PO4

Na3PO4 + 2H3PO4 → 3NaH2PO4

48. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень гідроксиду на сіль.

А) FeCl2
Б) Fe(OH)3
В) Fe2O3
Г) Fe

Відповідь: Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2

Пояснення:

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

49. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на естер.

А) CH3
Б) HCOOCH3
В) HCOOH
Г) CO

Відповідь: CO → CH3OН → HCOOH → HCOOCH3

Пояснення:

CO + 2H2 → CH3

CH3OН + CuO → HCOOH + Cu + H2O

HCOOH + CH3OН → HCOOCH3 + H2O

50. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на альдегід.

А) C2H6O
Б) C2H4O
В) C6H12O6
Г) C12H22O11

Відповідь: C12H22O11 → C6H12O6 → C2H6O → C2H4O

Пояснення:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2

C2H6O + CuO → C2H4O + Cu + H2O

51. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції Mg + HNO3 (розб.) → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

Розв’язання:

Mg0 + HN+5O3 (розб.) → Mg+2(NO3)2 + N3H4NO3 + H2O

Mg0 – 2e → Mg+2 |4 – відновник

N+5 + 8e → N3 |1 – окисник

4Mg + 10HNO3 (розб.) → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Відповідь: 10

52. Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої

3,5-диметилгепт-3-ол

Розв’язання:

3,5-диметилгепт-3-ол

Відповідь: 353

53. Обчисліть молярну масу (г/моль) речовини, хімічна формула якої Ca(H2PO4)2.

Розв’язання:

M(Ca(H2PO4)2) = 1 · 40·+ 4 · 1 + 2 · 31 + 16 · 8 = 234 г/моль

Відповідь: 234 г/моль

54. Обчисліть об’єм (л) сульфур (IV) оксиду (н. у.) масою 320 г.

Розв’язання:

n = m/M; n = V/Vm; m/M = V/Vm; V = m·Vm/M

V(SO2) = 320 · 22,4 / 64 = 112 л

Відповідь: 112 л

55. Oбчисліть об’ємну частку (%) хлору в суміші, що складається з хлору об’ємом 2,5 л і кисню об’ємом 7,5 л.

Розв’язання:

V(Cl2 + O2) = 2,5 + 7,5 = 10 л

φ(Cl2) = 2,5/10 · 100 = 25 %

Відповідь: 25 %

56. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропену об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

Розв’язання:

2C3H6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O

V(C3H8) : V(O2) = 2 : 9

4 : x = 2 : 9

x = 18 л

Відповідь: 18 л

57. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один з яких містить магній нітрат кількістю речовини 0,5 моль, а інший — натрій карбонат масою 56 г.

Розв’язання:

Mg(NO3)2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + 2NaNO3

За рівнянням реакції:

n(Mg(NO3)2) : n(Na2CO3) = 1 : 1

n(Na2CO3) = 56/106 = 0,53 моль

n(Mg(NO3)2) : n(Na2CO3) = 0,5 : 0,53 = 1 : 1,06

Натрій карбонат в надлишку. Масу осаду шукаємо використовуючи кількість речовини магній нітрату:

m(MgCO3) = 0,5 · 84/1 = 42 г

Відповідь: 42 г

58. Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 200 г із масовою часткою натрій нітрату 0,25.

Розв’язання:

m(NaNO3) = 200 · 0,25 = 50 г

m(H2O) = 200 – 50 = 150 г

V(H2O) = 150 г / 1 г/мл = 150 мл

Відповідь: 150 мл

59. На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.

Розв’язання:

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2

x/84 = 11,2/22,4

x = 42 г

ω(MgCO3) = 42/100 · 100 = 42 %

Відповідь: 42 %

60. Продуктами повного окиснення вуглеводню є карбон(IV) оксид масою 26,4 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 39. Укажіть число атомів Карбону в молекулі вуглеводню.

Розв’язання:

M(CxHy) = 39 · 2 = 78 г/моль

CO2 → C

n(C) = 26,4 · 1 / 44 = 0,6 моль

H2O → 2H

n(H) = 5,4 · 2 / 18 = 0,6 моль

n(C) : n(H) = 1 : 1

M(CH) = 13 г/моль

n = M(CxHy)/M(CH) = 78/13 = 6

C6H6

Відповідь: 6

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *