ЗНО з хімії 2011

1. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 5 електронів.

А) 5
Б) 15
В) 25
Г) 31

Пояснення: 15P …3s2 3p3

2. У медичній діагностиці та для дослідження взаємодії лікарських засобів використовують радіоактивний нуклід 13N. Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.

А) 14
Б) 13
В) 7
Г) 6

Пояснення:

N(n0) = A – Z

N(n0) = 13 – 7 = 6.

3. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого E2O3

А) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Б) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
В) 1s2 2s2 2p6 3s1
Г) 1s2 2s2 2p5

Пояснення: елемент знаходиться в третій групі, головній підгрупі. Зовнішній енергетичний рівень має формулу …ns2np1

4. В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься два електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 74 г/моль. Скільки електронів в атомі цього хімічного елемента?

А) 24
Б) 20
В) 11
Г) 4

Пояснення: загальна формула гідроксиду елемента E(OH)2.

Mr(E(OH)2) = 1 · Ar(E) + 2 · Ar(O) + 2 · Ar(H)

74 = x + 34

x = 40 (Це Кальцій).

5. Укажіть символи хімічних елементів малого періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва.

А) Na, P, Cl
Б) Na, K, Rb
В) Si, Ti, Pb
Г) Ti, Cr, Fe

6. Як змінюється будова електронної оболонки атомів хімічних елементів 2-го періоду зі зростанням протонного числа?

А) зменшується число енергетичних рівнів
Б) збільшується число енергетичних рівнів
В) зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Г) збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

7. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген броміду?

А) s + s орбіталі
Б) s + p орбіталі
В) p + p орбіталі, sigma зв'язок
Г) p + p орбіталі, pi зв'язок

8. Який тип хімічного зв’язку в сполуці Кальцію з Бромом?

А) йонний
Б) ковалентний неполярний
В) ковалентний полярний
Г) металічний

9. Укажіть з-поміж чотирьох хімічних елементів той, ступінь окиснення якого в бінарній сполуці з Бромом вищий за ступені окиснення інших.

А) Алюміній
Б) Гідроген
В) Кальцій
Г) Літій

Пояснення: Al+3Br3–1

10. Питна сода – широкозастосовуваний у побуті й харчовій промисловості розпушувач тіста – це сіль

А) безокснгенової кислоти
Б) кисла
В) одноосновної кислоти
Г) основна

Пояснення: NaHCO3

11. Бінарну сполуку Силіцію а Карбоном – дуже міцний і твердий матеріал карборунд – використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Які кристалічні ґратки в цієї речовини?

А) атомні
Б) йонні
В) металічні
Г) молекулярні

12. Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння реакції термічного розкладання арґентум (І) нітрату

А) 4
Б) 6
В) 7
Г) 9

Пояснення: 2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2

13. Речовиною білкової природи є

А) етен
Б) триолеїн
В) гемоглобін
Г) глікоген

14. Якою літерою позначено вторинний атом Карбону в структурній формулі речовини?

А) первинні, вторинні, третинні та четвертинні атоми Карбону
Б)
В)
Г)

15. Яка речовина спричиняє хімічний опік шкіри?

А) гліцерол
Б) гліцин
В) кальцій оксид
Г) калій хлорид

16. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою

Гідроліз хлороетану та дегідратація етанолу

А) гідроліз, гідрування
Б) гідроліз, дегідратація
В) дегідратація, гідрування
Г) дегідрування, гідроліз

Пояснення:

CH3–CH2Cl + H2O → CH3–CH2OH + HCl

CH3–CH2OH → CH2=CH2 + H2O

17. На Донбасі внаслідок багаторічного промислового вуглевидобутку утворилося багато відкритих накопичувачів із напіврідкою сумішшю води з дрібним вугіллям. Укажіть метод очищення шахтних вод від нього.

А) магнітна сепарація
Б) УФ-опромінювання
В) фільтрування
Г) хлорування

18. Укажіть хімічну формулу органічної сполуки «X4» у схемі перетворень

Перетворення хлороетану на метилетаноат

А) C2H5OH
Б) CH3CHO
В) CH3COOCH3
Г) HCOOC2H5

Пояснення:

C2H5Cl + H2O → C2H5OH + HCl

C2H5OH + CuO → CH3COH + Cu + H2O

CH3COH + Cu(OH)2 → CH3COOH + Cu2O + H2O

CH3COOH + CH3OH → CH3COOCH3 + H2O

19. Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою сірка є відновником.

А) H2
Б) Fe
В) Na
Г) O2

Пояснення:

S + O2 → SO2

S0 – 4e → S+4

20. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють а утворенням катіонів Гідрогену.

1) сульфатна кислота
2) бінарна сполука Брому з Гідрогеном
3) натрій сульфат
4) найпростіша сполука Нітрогену з Гідрогеном
5) продукт гідратації сульфур(IV) оксиду
6) газуватий продукт термічного розкладання калій перманганату

Пояснення:

H2SO4 ↔ 2H+ + SO42

HBr ↔ H+ + Br

H2SO3 ↔ H+ + SO32

21. Яку сполуку в промисловості синтезують з двох простих речовин?

А) амоніак
Б) бензен
В) кальцій оксид
Г) натрій гідроксид

Пояснення: N2 + 3H2 = 2NH3

22. Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції

CO2 (г.) + H2 (г.) ↔ CO (г.) + H2O (г.); ΔH > 0

в бік утворення карбон (IV) оксиду?

А) зниження концентрації водню
Б) підвищення температури
В) зниження концентрації водяної пари
Г) підвищення тиску

23. Речовини, реакція між якими описується скороченим йонним рівнянням
H+ + OH → H2O, – це

А) амоній нітрат і натрій гідроксид
Б) калій гідроксид і цинк гідроксид
В) літій гідроксид і сульфатна кислота
Г) магній оксид і нітратна кислота

Пояснення:

2LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2H2O

2Li+ + 2OH + 2H+ + SO42- = 2Li+ + SO42- + 2H2O

H+ + OH = H2O

24. Укажіть типи хімічних реакцій, характерні для етану.

1) гідрування
2) повне окиснення
3) заміщення
4) приєднання
5) гідроліз
6) естерифікація

25. Укажіть тип хімічної реакції між газуватими амоніаком і гідроген бромідом.

А) гідрування
Б) заміщення
В) бромування
Г) сполучення

Пояснення: NH3 + HBr → NH4Br

26. Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником.

А) Fe2O3 + CO →
Б) FeCl2 + Cl2
В) Fe(OH)3 + H2SO4
Г) FeO + H2SO4

Пояснення:

FeCl2 + Cl2 → FeCl3

Fe+2 – e- → Fe+3

27. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є

А) глікоген
Б) гліцерол
В) глюкоза
Г) етанол

28. У якій із хімічних реакцій підвищення тиску спричинить зміщення хімічної рівноваги в бік утворення реагентів?

А) H2 (г.) + I2 (г.) ↔ 2HI (г.)
Б) 2CO2 (г.) + 2H2O (г.) + 2HCl (г.) ↔ 2CH3Cl (г.) + 3O2 (г.)
В) 2SO3 (г.) ↔ 2SO2 (г.) + O2 (г.)
Г) CO2 (г.) + 2N2 (г.) ↔ C (тв.) + 2N2O (г.)

29. Карбон (IV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на

А) кальцій карбід
Б) мармур
В) натрій етаноат
Г) гіпс

Пояснення: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

30. Які гази можна зібрати в посудину витісненням води?

А) азот, гідроген хлорид, бутан
Б) амоніак, гідроген хлорид, метан
В) водень, бутан, амоніак
Г) метан, кисень, азот

31. Укажіть сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів.

А) кальцій оксид, нітроген (IV) оксид
Б) амоніак, сульфур (IV) оксид
В) нітроген (IV) оксид, сульфур (IV) оксид
Г) амоніак, кальцій оксид

Пояснення:

NO2 + H2O → HNO3 + NO

SO2 + H2O → H2SO3

32. Синтетичне волокно – це
А) вовна
Б) бавовна
В) віскоза
Г) капрон

33. Який з чотирьох металів найменш активний?

А) магній
Б) мідь
В) нікель
Г) свинець

34. Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль.

А) Br2
Б) I2
В) CuSO4
Г) FeCl3

35. Укажіть структурну формулу ароматичного вуглеводню.

А) Б) В) Г)
 Фенол  2-метилциклопентанол  1,3,5-триметилциклопента-1,3-дієн  толуен

36. Установіть відповідність між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться у мінеральній воді «Лужанська», і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їхніх атомів.

Хімічний елемент Будова зовнішнього енергетичного рівня атома
1) Сульфур А) …4s2
2) Хлор Б) … 3s2 3p5
3) Калій В) … 3s2 3p4
4) Кальцій Г) …4s1
Д) … 3s2 3p3

37. Установіть відповідність між хімічними формулами сполук і їхньою класифікаційною належністю.

Хімічна формула Класифікаційна належність
1) Na2SO4 А) основна сіль
2) Fe(OH)2Cl Б) кислотний оксид
3) P2O5 В) одноосновна кислота
4) HNO3 Г) нерозчинна основа
Д) середня сіль

38. 2011р. – Міжнародний рік хімії. Одним із проектів, що мають популяризувати цю науку, могло б стати виготовлення для дитячої кімнати штор із зображенням моделей молекул добре відомих речовин. Установіть відповідність між моделями молекул і назвами речовин.

Модель молекули Назва речовин
1) кулестержнева модель метанолу А) чадний газ
2) кулестержнева модель етену Б) вода
3) кулестержнева модель води В) етилен
4) кулестержнева модель оцтової кислоти Г) оцтова кислота
Д) метиловий спирт

39. Установіть відповідність між кількістю і масою речовин.

Назва речовини та її кількість Маса речовини, г
1) етан кількістю 2 моль А) 54
2) вода кількістю 3 моль Б) 68
3) кальцій оксид кількістю 0,25 моль В) 20
4) амоніак кількістю 4 моль Г) 60
Д) 14

Пояснення:

m(C2H6) = 2 моль · 30 г/моль = 60 г

m(H2O) = 3 моль · 18 г/моль = 54 г

m(CaO) = 0,25 моль · 56 г/моль = 14 г

m(NH3) = 4 моль · 17 г/моль = 68 г

40. Установіть відповідність між назвами речовин і продуктів їхнього термічного розкладання.

Назва речовини Назва одного з продуктів її термічного розкладання
1) метан А) кальцій
2) кальцій карбонат Б) кисень
3) калій перманганат В) вуглець
4) ферум(III) гідроксид Г) вода
Д) карбон (IV) оксид

41. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень від неметалу до оксиду металічного елемента.

А) MgBr2
Б) Mg(OH)2
В) Br2
Г) MgO

Відповідь: Br2 → MgBr2 → Mg(OH)2 → MgO

Пояснення:

Br2 + Mg → MgBr2

MgBr2 + 2KOH→ Mg(OH)2 + 2KBr

Mg(OH)2 → MgO + H2O

42. Розташуйте сполуки за зростанням їхніх кислотних властивостей.

А) етанова кислота
Б) етанол
В) карбонатна кислота
Г) фенол

Відповідь: етанол → фенол → карбонатна кислота → етанова кислота

43. Розташуйте напівсхеми хімічних реакцій за зменшенням суми коефіцієнтів у відповідних хімічних рівняннях.

А) Cl2 + H2
Б) Ca + Cl2
В) Ca + O2
Г) Fe + Br2

Відповідь: Fe + Br2 →; Ca + O2 →; Cl2 + H2 →; Ca + Cl2

Пояснення:

2Fe + 3Br2 = 2FeBr3; сума – 7

2Ca + O2 = 2CaO; сума – 5

Cl2 + 2H2 = CH4; сума – 4

Ca + Cl2 = CaCl2; сума – 3

44. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці їхніх атомів.

А) S
Б) C
В) Fe
Г) I

Відповідь: C )) – S ))) – Fe )))) – I )))))

45. Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.

А) Хлор
Б) Фосфор
В) Оксиген
Г) Калій

Відповідь: Калій, Фосфор, Оксиген, Хлор

Пояснення: K …4s1; P …3s2 3p3; O …2s2 2p4; Cl …3s2 3p5

46. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень алкену на циклоалкан.

А) C2H4
Б) C2H2
В) C6H12
Г) C6H6

Відповідь: C2H4 → C2H2 → C6H6 → C6H12

Пояснення:

C2H4 → C2H2 + H2

3C2H2 → C6H6

C6H6 → C6H12 + H2

47. Розташуйте хімічні формули за збільшенням кількості речовини у їхніх порціях масою 128 г.

А) SO2
Б) CuO
В) Cu2S
Г) S

Відповідь: Cu2S, СuO, SO2, S

Пояснення:

n(Cu2S) = 128/160 = 0,8 моль

n(CuO) = 80/160 = 0,5 моль

n(SO2) = 64/160 = 0,4 моль

n(S) = 32/160 = 0,2 моль

48. Розташуйте неметали за зростанням їхніх окиснювальних властивостей

А) кисень
Б) бром
В) фтор
Г) водень

Відповідь: водень, бром, кисень, фтор

49. Розташуйте гази за зростанням їхньої відносної густини за воднем.

А) метан
Б) кисень
В) карбон (II) оксид
Г) гідроген сульфід

Відповідь: метан, карбон (II) оксид, кисень, гідроген сульфід

Пояснення:

DH2(CH4) = 16/2 = 8

DH2(CO) = 28/2 = 14

DH2(O2) = 32/2 = 16

DH2(H2S) = 34/2 = 17

50. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на сіль.

А) етаналь
Б) етанова кислота
В) етанол
Г) натрій етаноат

Відповідь: етанол → етаналь → етанова кислота → натрій етаноат

Пояснення:

C2H5OH + CuO→ CH3COH + Cu + H2O

CH3COH + Ag2O → CH3COOH + 2Ag

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

51. Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфектантами води на водопровідних станціях.

Розв’язання:

Прості речовини – хлор Cl2 та озон O3

Z(Cl) = 17

Z(O) = 8

Відповідь: 25

52. Обчисліть об’єм (л) кисню, необхідного для повного окиснення етину об’ємом 2 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

Розв’язання:

V(C2H2) : V(O2) = 2 : 5

2 : x = 2 : 5

x = 5

Відповідь: 5 л

53. Випари ртуті дуже небезпечні для здоров’я. Для хімічної демеркуризації використовують розбавлений водний розчин калій перманганату, підкислений хлоридною кислотою:

KMnO4 + HCl + Hg → HgCl2 + MnO2 + KCl + H2O.

Використовуючи метод електронного балансу, складіть хімічне рівняння окисно-відновної реакції, що відповідає цій схемі. У відповіді зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником.

Розв’язання:

KMn+7O4 + HCl + Hg0 → Hg+2Cl2 + Mn+4O2 + KCl + H2O

Mn+7 + 3e → Mn+4 | 2 – окисник

Hg0 – 2e → Hg2+ | 3 – відновник

2KMnO4 + 8HCl + 3Hg → 3HgCl2 + 2MnO2 + 2KCl + 4H2O

Відповідь: 3

54. Обчисліть масову частку (%) лугу в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,25 моль і воду об’ємом 40 мл.

Розв’язання:

m(H2O) = 40 мл · 1 г/мл = 40 г

m(NaOH) = 0,25 моль · 40 г/моль = 10 г

m(р-ну NaOH) = 40 + 10 = 50 г

w(NaOH) = 10/50 · 100 = 20 %

Відповідь: 20 %

55. У водному розчині натрій карбонату кількість катіонів Натрію становить 1 моль. Обчисліть масу (г) натрій карбонату декагідрату, використаного для виготовлення цього розчину.

Розв’язання:

Na2CO3 ↔ 2Na+ + CO32-

n(Na2CO3) : n(Na+) = 1 : 2

x : 1 = 1 : 2

x = 0,5 моль

Na2CO3 · 10H2O → Na2CO3

y/286 = 0,5/1

y = 143 г

Відповідь: 143 г

56. У газі, який унаслідок анаеробного розкладання органічних відходів утворюється на сміттєвих звалищах, об’ємна частка метану така сама, як і карбон(IV) оксиду, — 50 %. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться під час спалювання цієї суміші об’ємом 20 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

Розв’язання:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

V(CH4) = 20 · 0,5 = 10 л

V(CH4) : V(O2) = 1 : 2

10 : x = 1 : 2

x = 20 л

Відповідь: 20 л

57. Бромуванням бензену масою 156 г добули бромобензен масою 251,2 г. Обчисліть вихід (%) бромобензену від теоретичного.

Розв’язання:

C6H6 + Br2 = C6H5Br + HBr

Знаходимо теоретичну масу бромобензену

156/78 = x/157

x = 314

η(C6H5Br) = 251,2/314 · 100 = 80 %

Відповідь: 80 %

58. У промисловості будівельний гіпс добувають випалюванням природного гіпсу, який внаслідок цього зневоднюється. Обчисліть масу (г) кристалізаційної води у природному гіпсі масою 86 г.

Розв’язання:

CaSO4 · 2H2O → 2H2O

86/172 = x/36

x = 18 г

Відповідь: 18 г

59. Молярна маса одного з найвідоміших вітамінів у чотири рази більша за молярну масу карбон(IV) оксиду. Співвідношення мас хімічних елементів у молекулі речовини-вітаміну таке:

m(C) : m(H) : m(O) = 9 : 1 : 12

Укажіть число атомів у молекулі цієї сполуки.

Розв’язання:

M(CxHyOz) = 44 · 4 = 176 г/моль

n(C) : n(H) : n(O) = 9/12 : 1/1 : 12/16 = 0,75 : 1 : 0,75 = 6 : 8 : 6

M(C6H8O6) = 176 г/моль

Відповідь: 20

60. Суміш масою 200 г, що складалася з кальцій карбонату і кальцій нітрату, обробили надлишком хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворився газ об’ємом 8,96 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) кальцій нітрату у вихідній суміші.

Розв’язання:

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

Знаходимо масу кальцій карбонату

x/100 = 8,96/22,4

x = 40 г

w(CaCO3) = 40/200 · 100 = 20 %

w(Ca(NO3)2) = 100 – 20 = 80 %

Відповідь: 80 %.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *