ЗНО з хімії 2010

1. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній
оболонці містить два електрони.

А) 6
Б) 20
В) 13
Г) 16

Пояснення: 20Ca …4s2

2. Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr.

А) 45
Б) 44
В) 43
Г) 42

Пояснення:

N(n0) = A – Z

N(n0) = 80 – 35 = 45.

3. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має
формулу ЕО2.

А) 1s2 2s2
Б) 1s2 2s2 2p1
В) 1s2 2s2 2p2
Г) 1s2 2s2 2p3

Пояснення: Елемент знаходиться в четвертій групі, головній підгрупі. Зовнішній енергетичний рівень має формулу …ns2np2

4. Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними:
знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80.

А) 22
Б) 23
В) 32
Г) 40

Пояснення: загальна формула оксиду елемента EO2.

Mr(EO2) = 1 · Ar(E) + 2 · Ar(O)

80 = x + 32

x = 48 (Це Титан).

5. Який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї
підгрупи періодичної системи Д. І. Менделєєва?

А) S, O, Cr
Б) S, Se, Cr
В) Cr, Se, Mo
Г) S, O, Te

Пояснення: S, O, Te – VI група, головна підгрупа.

6. Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у
атомів елементів малих періодів періодичної системи Д. І. Менделєєва ?

А) зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Б) валентність у вищих оксидів залишається сталою
В) посилюються металічні властивості
Г) збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

7. Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання

А) 1s-орбіталі атома Гідроген у та 3s-орбіталі атома Хлору
Б) 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору
В) 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору
Г) 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р- орбіталі атома Хлору

8. Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними
елементами з порядковими номерами 11 і 17.

А) ковалентний полярний
Б) йонний
В) ковалентний неполярний
Г) водневий

Пояснення: атоми 11Na та 17Cl з’єднані йонним зв’язком.

9. Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є

А) Гідроген
Б) Літій
В) Алюміній
Г) Кальцій

Пояснення: Al+3N

10. Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у
сполуці

А) Na2CO3
Б) CH4
В) Al4C3
Г) CO

Пояснення: Na2C+4O3

11. Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких
мінеральних водах України та надає їй характерного запаху, це –

А) H2SO3
Б) H2S
В) H23
Г) HCl

12. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини:
мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння

А) металічна
Б) йонна
В) атомна
Г) молекулярна

13. У харчовій промисловості під час виробництва печива використовують
суміш сухої харчової соди (кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками

А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5

Пояснення: NaHCO3 + CH3COOH = CH3COONa + CO2 + H2O

14. Білкову природу мають

1) шкіра
2) піт
3) волосся
4) гемоглобін
5) сльозова рідина
6) підшкірний жир

15. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для
консервування овочів

А) HCl
Б) NaOH
В) CH3COOH
Г) CH3COONa

16. Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з
ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?

А) освіжував повітря (аерозоль, що містить пропан)
Б) засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду)
В) мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол)
Г) добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату)

17. Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень СО → Х → Na2CO3

А) NaOH
Б) СО2
В) СaCO3
Г) Ca(HCO3)2

Пояснення:

CO + O2 → CO2

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

18. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йодалкан?

А) алкени
Б) карбонові кислоти
В) спирти
Г) феноли

19. Визначте формулу речовини «Х», що застосовують для автогенного
зварювання металів у схемі перетворень СН→ Х → CН3СOН

А) СН2=СН2
Б) С2Н4
В) С2Н2
Г)  C2Н5−OН

Пояснення:

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + H2O → CН3СOН

20. Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник

А) S + Fe →
Б) S + Mg →
В) S + H2
Г) S + O2

Пояснення:

S + O2 → SO2

S0 – 4e → S+4

21. Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням
катіонів Гідрогену:

1) сульфідна кислота
2) летка сполука Брому з Гідрогеном
3) натрій гідрогенсульфат
4) летка сполука Нітрогену з Гідрогеном
5) продукт гідратації сульфур (IV) оксиду
6) твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату

Пояснення:

H2S ↔ H+ + HS

HBr ↔ H+ + Br

H2SO3 ↔ H+ + HSO3

22. Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих
речовин?

А) бензин
Б) метаналь
В) амоніак
Г) сульфур (VI) оксид

Пояснення: N2 + 3H2 → 2NH3

23. Як потрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій
гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?

А) зменшити
Б) збільшити
В) спочатку збільшити, потім зменшити
Г) спочатку зменшити, потім збільшити

24. Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану.

1) гідрування
2) повне окиснення
3) заміщення
4) приєднання
5) ізомеризація
6) полімеризація

25. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому
йонному рівнянню Al 3+ + 3OH = Al(OH)3↓.

А) алюміній нітрат і калій гідроксид
Б) алюміній і вода
В) алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид
Г) алюміній оксид і калій гідроксид

Пояснення:

Al(NO3)3 + 3KOH = Al(OH)3↓ + 3KNO3

Al 3+ + 3NO3  + 3K+ + 3OH = Al(OH)3↓ + 3K+ + 3NO3.

26. Хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу

А) обміну
Б) сполучення
В) розкладу
Г) заміщення

27. Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

А) Fe2O32
Б) FeО +СO →
В) Fe + Cl2
Г) Fe(OH)2 + HCl →

Пояснення:

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

Fe0 – 3e → Fe3+

28. Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих
організмів є

А) сахароза, вода
Б) карбон (ІV) оксид, вода
В) етанол, карбон (ІV) оксид
Г) етанол, вода

Пояснення: C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O

29. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції

А) 2H2O (г.) ↔ 2H2 (г.) + O2 (г.)
Б) CaCO3 (тв.) ↔ CaO (тв.) + CO2 (г.)
В) N2 (г.) + 3H2 (г.) ↔ 2NH3 (г.)
Г) CO (г.) + H2O (г.) ↔ CO2 (г.) + H2 (г.)

30. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

1) гідроген пероксид
2) натрій карбонат
3) калій перманганат
4) калій сульфат
5) натрій нітрат
6) карбон (IV) оксид

Пояснення:

H2O2 → H2O + O2

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

NaNO3 → NaNO2 + O2

31. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

А) тринітрат целюлози
Б) нітрометан
В) тринітрат гліцеролу
Г) амінооцтова кислота

32. Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням,
переробкою та використанням вуглеводневої сировини?

1) парниковий ефект
2) надлишок нітратів у ґрунті
3) фотохімічний смог
4) кислотні дощі
5) ерозія берегів
6) зростання електромагнітного випромінювання

33. Полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює
навколишнє середовище, є

А) крохмаль
Б) целюлоза
В) білок
Г) поліетилен

34. Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії – гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння?

А) цинк
Б) олово
В) нікель
Г) хром

35. Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що
має назву

А) гальванопластика.
Б) гальваностегія.
В) оцинковування.
Г) нікелювання

36. Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в
лікувальних водах , та будовою з зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.

Назви мікроелементів Будова зовнішнього шару атомів
1) Молібден А) …4s2 4p3
2) Арсен Б) …2s1
3) Манган В) …5s2 5p5
4) Іод Г) …4s2 3d5
Д) …5s1 4d5

37. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами

Рівняння реакцій Тип реакції
1) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O А) Заміщення
2) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 Б) Сполучення
3) Li2O + SO3 = Li2SO4 В) Обміну
4) C18H38 = C9H18 + C9H20 Г) Розкладу
Д) Дегідратації

38. Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких
наведено нижче та їхнім застосуванням.

Хімічна формула Застосування
1) H2N(CH2)5COOH А) Профілактика карієсу
2) C17H37COONa Б) Регуляція водно-сольового обміну
3) NaF В) Виготовлення мила
4) KCl Г) Профілактика інфікування ВІЛ
Д) Виготовлення капронового волокна

39. Установіть відповідність між кількістю речовини і масою

Кількість речовини Маса (г)
1) 1,5 моль магній оксиду А) 16
2) 0,5 моль кисню Б) 60
3) 2 моль води В) 500
4) 5 моль кальцій карбонату Г) 36
Д) 550

40. Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх
термічного розкладу.

Формула нітрату Продукти термічного розкладу
1) KNO3 А) нітрит металічного елемента, кисень
2) Cu(NO3)2 Б) метал, нітроген (IV) оксид, кисень
3) AgNO3 В) оксид металічного елемента, нітроген (IV) оксид, кисень
4) NH4NO3 Г) нітроген (I) оксид, вода
Д) нітроген (IІ) оксид, вода

41. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від
лужноземельного металу до кислої солі.

А) СaCO3
Б) Сa(OH)2
В) Сa
Г) Сa(HCO3)2

Відповідь: Сa → Сa(OH)2 → СaCO3 → Сa(HCO3)2

Пояснення:

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

42. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної
активності в реакції з водою.

А) кальцій оксид
Б) барій оксид
В) магній оксид
Г) стронцій оксид

Відповідь: магній оксид → кальцій оксид → стронцій оксид → барій оксид

Пояснення: Активність металів зростає по групі зверху вниз.

43. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.

А) Al + N2
Б) С + H2
В) Al + O2
Г) Ca + S →

Відповідь: Ca + S →; С + H2 →; Al + N2 → ; Al + O2

Пояснення:

Ca + S = CaS; сума – 3

C + 2H2 = CH4; сума – 4

2Al + N2 = 2AlN; сума – 5

4Al + 3O2 = 2Al2O3; сума – 9

44. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел.

А) Se
Б) Ca
В) N
Г) Mn

Відповідь: 7N – 20Ca – 25Mn –34Se

45. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.

А) Mg
Б) Cu
В) Ag
Г) B

Відповідь: B )) – Mg ))) – Cu )))) – Ag )))))

46. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол.

А) C6H5OH
Б) C2H2
В) C6H6
Г) C6H5Cl

Відповідь: C2H2 → C6H6 → C6H5Cl → C6H5OH

Пояснення:

3C2H2 → C6H6

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

C6H5Cl + NaOH → C6H5OH + NaCl

47. Розташуйте маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них

А) m(Сu) = 64 г
Б) m(O3) = 64 г
В) m(CuO) = 64 г
Г) m(CH4) = 64 г

Відповідь: m(CuO) =64 г; m(Сu) = 64 г; m(O3)= 64 г; m(CH4) =64 г.

Пояснення:

n(CuO) = 64/80 = 0,8 моль

n(Cu) = 64/64 = 1 моль

n(O3) = 64/48 = 1,33 моль

n(CH4) = 64/16 = 4 моль

48. Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості

А) А-95
Б) А-92
В) А-98
Г) А-76

Відповідь: А-76; А-92; А-95; А-98

49. Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної (формульної)
маси.

А) пропан
Б) гексин
В) бутен
Г) пентин

Відповідь: пропан; бутен; пентин; гексин.

Пояснення:

Mr(C3H8) = 44

Mr(C4H8) = 56

Mr(C5H8) = 68

Mr(C6H10) = 82

50. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень

А) C2H5OH
Б) C2H4
В) C6H6
Г) C2H2

Відповідь: C2H5OH → C2H4 → C2H2 → C6H6

Пояснення:

C2H5OH → C2H4 + H2O

C2H4 → C2H2 + H2

3C2H2 → C6H6

51. Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н. у.)
ацетилену.

Розв’язання:

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

V(C2H2) : V(O2) = 2 : 5

12 : x = 2 : 5

x = 30

Відповідь: V(O2) = 30 л.

52. Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум (ІІ) сульфатом
відбувається за рівнянням хімічної реакції:

P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4.

Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником.

Розв’язання:

P0 + Cu+2SO4 + H2O = H3P+5O4 + Cu0 + H2SO4

P0 – 5e → P+5 | 2 – відновник

Cu+2 + 2e → Cu0 | 5 – окисник

2P + 5CuSO4 + 8H2O = 2H3PO4 + 5Cu + 5H2SO4.

Відповідь: 5

53. Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині, для виготовлення якого було
взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.

Розв’язання:

m(H2O) = 152 мл · 1 г/мл = 152 г

m(NaOH) = 0,2 моль · 40 г/моль = 8 г

m(р-ну NaOH) = 152 г + 8 г = 160 г

w(NaOH) = 8/160 · 100 = 5

Відповідь: 5 %

54. У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти.

Розв’язання:

CH3COOH → 4H

1 моль оцтової кислоти містить 4 моль атомів Гідрогену

n(CH3COOH) = 1,2/4 = 0,3 моль

m(CH3COOH) = 0,3 моль · 60 г/моль = 18 г.

Відповідь: 18 г

55. Біогаз – це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н. у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10 м3, з об’ємною часткою метану − 70% і карбон (ІV) оксиду − 30%.

Розв’язання:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

V(CH4) = 10 м3 · 0,7 = 7 м3

V(CH4) : V(O2) = 1 : 2

7 : x = 1 : 2

x = 14 м3

Відповідь: 14 м3

56. У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого.

Розв’язання:

C7H8 + Br2 = C7H7Br + HBr

Знаходимо теоретичну масу бромотолуену

46/92 = x/171

x = 85,5 г

η = 68,4/85,5 · 100 = 80

Відповідь: 80 %

57. Мідний купорос − кристалогідрат використовується для оміднення сталевих
дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі.

Розв’язання:

Mr(CuSO4 · 5H2O) = 250

w(H2O) = 5 · 18/250 · 100 = 36

Відповідь: 36 %

58. Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.

Розв’язання:

2Zn + O2 = 2ZnO + x кДж

6,5/130 = 34,9/x

x = 698

Відповідь: 698 кДж.

59. Молекули ментолу освіжувача подиху більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксисену. Масова частка перших двох елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно. Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі.

Розв’язання:

Mr(CxHyOz) = 29 · 5 = 145

w(O) = 100 – 12,8 – 76,9 = 10,3

n(C) : n(H) : n(O) = 76,9/12 : 12,8/1 :  10,3/16 = 6,4 : 12,8 : 0,64 = 10 : 20 : 1

Мr(C10H20O) = 156.

Відповідь: 31

60. Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому (+3). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами.

Розв’язання:

24Cr+3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s0

Відповідь: 9.

Коментарі

  1. Спасибі за вашу велику роботу. Цей матеріал допоможе всім вчителям хімії (не лише 11 класів) зрозуміти свою відповідальність за свій вклад у загальношкільний результат.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *