Підготовка до контрольної роботи з хімії, І семестр, 9 клас

Теми.

 1. Значення розчинів у природі та житті людини.  Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.
 2. Розчин і його компоненти.
 3. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.
 4. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені та ненасичені розчини.
 5. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати.
 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.
 7. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти. Ступінь дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.
 8. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах..
 9. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.
 10. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.
 11. Окисно-відновні реакції.
 12. Тепловий ефект реакцій. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.
 13. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.
 14. Оборотні й необоротні реакції.

Терміни:

водневий зв’язок, кристалогідрат, розчин, розчинність, масова частка розчиненої речовини в розчині, електроліти, електролітична дисоціація, (основи, кислоти, солі з точки зору електролітичної дисоціації),   ступінь дисоціації, йонно-молекулярне рівняння, реакція сполучення, реакція розкладу, реакція заміщення, реакція обміну, оборотні реакції, окисно-відновні реакції, окисник, відновник, процес окиснення, процес відновлення, ендотермічні реакції, екзотермічні реакції, термохімічне рівняння, каталізатор.

Завдання для підготовки.

1. Вкажіть правильне твердження про розчин:

а) однорідна система змінного складу;
б) неоднорідна суміш речовин;
в) однорідна система постійного складу;
г) складна речовина.

2. Виберіть речовину, яка відноситься до суспензій:

а) туман;
б) дим;
в) майонез;
г) суміш крейди з водою.

3. Вкажіть назву розчину, у якому дана речовина за даних умов може додатково розчинятися:

а) концентрований;
б) розбавлений;
в) насичений;
г) ненасичений.

4. Вкажіть нерозчинну речовину:

а) барій нітрат;
б) кальцій хлорид;
в) натрій сульфат;
г) купрум (ІІ) гідроксид.

5. Вкажіть розчин, у якому речовина за даної температури ще розчиняється:

а) насичений;
б) концентрований;
в) ненасичений;
г) розбавлений.

6. Виберіть з переліку кислот слабкий електроліт

а) нітратна кислота;
б) хлоридна кислота;
в) силікатна кислота;
г) сульфатна кислота.

7. Напишіть рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

а) HCl;
б) Na2CO3;
в) Ba(OH)2;
г) Al2(SO4)3.

8. Напишіть рівняння реакцій в повній та скороченій йонно-молекулярній формі між речовинами:

а) HCl + NaOH →;
б) BaCl2 + Na2SO4 →;
в) Na2CO3 + HNO3 →;
г) KOH + Fe2(SO4)3 →;
д) CuO + HNO3 →.

9. Складіть молекулярні рівняння реакцій між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою:

а) H+ + OH → H2O;
б) Ag+ + Cl → AgCl;
в) 2H+ + SO32–  H2O + SO2;
г) MgO + 2H+  H2O + Mg2+.

10. Визначте ступінь окиснення всіх елементів у сполуках:

H2O, O2, CO2, P2O5, SiF4, K2S, HNO3, H2SO4, NaNO2, CuSO4, Ba3(PO4)2, H2O2.

11. Які з наведених реакцій належать до окисно-відновних:

а) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O;
б) 2Mg + O2 = 2MgO;
в) Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 = 3BaSO4 + 2Al(OH)3;
г) MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2Cl2 + H2O.

12. Підберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення:

а) Fe2O3 + Al → Fe + Al2O3;
б) H2 + Cl2 → HCl;
в) KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O;
г) KMnO4 + KI + H2O → MnO2 + I2 + KOH;
д) K2Cr2O7 + K2S + H2O → Cr(OH)3 + S + KOH.

13. Розподіліть реакції на ендо- та екзотермічні:

а) CH4 ↔ C + 2H2 – Q;
б) 2CO + O2 ↔ 2CO2; ΔH0 < 0;
в) 2SO2 ↔ O2 + 2SO2; ΔH0 = 198 кДж;
г) 3H2 + N2 ↔ 2NH3 + Q.

14. Вкажіть масу солі та води, необхідних для виготовлення 150 г 10 % розчину  натрій сульфату.

15. Скільки грамів кухонної солі міститься в 1 л 20 %-го розчину (густина розчину дорівнює 1,11 г/мл)?

16. До розчину аргентум нітрату масою 80 г з масовою часткою солі 10 % додали 170 г розчину цієї ж солі з масовою часткою 20 %. Яка масова частка речовини в добутому розчині?

17. Кристалогідрат Li2SO4 · H2O масою 16 г розчинили у 94 г води. Обчисліть масову частку літій сульфату Li2SO4 у приготовленому розчині.

18.  При згорянні 1 моль вуглецю виділяється 393 кДж енергії. Запишіть термохімічне рівняння.

19.  Скільки теплоти поглинається при перетворенні 4,2 г азоту на нітроген (ІІ) оксид, яке відбувається згідно з термохімічним рів­нянням N2 + O2 = 2NO; ΔH0 = +180 кДж?

20. Під час взаємодії 2,1 г заліза з сіркою виділилось 3,77 кДж. Обчисліть тепловий ефект реакції.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *